Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
ZINTEGROWANE GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH CHRONIONYCH

Autorzy: Anetta Zielińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: obszary chronione gospodarowanie zintegrowane gospodarowanie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (171-184)
Klasyfikacja JEL: Q26 O13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zintegrowane gospodarowanie na obszarach chronionych opiera się na koncepcji rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do tych obszarów. Zintegrowane gospodarowanie można osiągnąć poprzez ekologizację gospodarki, która jest wyzwaniem i swoistym paradygmatem współczesności, a obszary chronione stają się praktycznym terenem do wdrażania takiego zrównoważonego gospodarowania. Celem artykułu jest ukazanie wielu powiązań procesu zintegrowanego gospodarowania na obszarach chronionych z takimi aspektami jak: zrównoważone gospodarowanie, poziomy zintegrowanego gospodarowania oraz ukazanie korzyści zintegrowanego gospodarowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jaeger, J.A.G. (2002). Landscape Fragmentation. Stuttgart: Verlag Euglen Ulmer.
2.Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań na lata 2015–2020 (2015). Monitor Polski, Warszawa, 7 grudnia 2015 r., poz. 1207.
3.Rocznik Ochrony Środowiska 2015 (2015). Warszawa: GUS.
4.Solon, J. (2004). Ocena zrównoważonego krajobrazu – w poszukiwaniu nowych wskaźników. W: M. Kisotowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego – przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską (s. 49–58). Problemy Ekologii Krajobrazu, XIII.
5.The Caracas Declaration. (1992). Caracas: IUCN.
6.Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009, nr 151, poz. 1220).
7.Zielińska, A. (2013). Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania, nr 236.
8.Zielińska, A. (2007). Konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych. W: T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności (s. 162–172). Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup Daniel Krzanowski.