Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
PERYURBANIZACJA W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

Autorzy: Piotr Idczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Karol Mrozik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: peryurbanizacja peryferyjne obszary miejskie analiza taksonomiczna Poznański Obszar Metropolitalny
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (243-254)
Klasyfikacja JEL: R12 R14 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano charakterystyki peryurbanizacji jako procesu transformacji urbanistycznej zachodzącego na obszarach wiejskich leżących w strefie odziaływania miast i predysponowanych do rozwoju wielofunkcyjnego. Następnie za pomocą metod taksonomicznych przeprowadzono ocenę procesu peryurbanizacji w ramach jednostek terytorialnych wchodzących w skład Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Uzyskane wyniki wskazują, że największa dynamika zmian w zakresie cechy peryurbanizacji występuje na terenie gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, których układ przestrzenny tworzy mozaikę wokół Poznania. Tym samym potwierdzono założenia teoretyczne peryurbanizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen, A. (2003). Environmental planning and management of the peri-urban interface: perspectives on an emerging field. Environment & Urbanization, 15, 1.
2.Butt, A. (2013). Exploring Peri-urbanisation and Agricultural Systems in the Melbourne Region. Geographical Research, 51, 2.
3.Caruso, G. (2001). Peri-urbanisation. the situation in Europe. A bibliographical note and survey of studies in the Netherlands, Belgium, Great Britain, Germany, Italy and the Nordic countries. Report prepared for DATAR, France.
4.Grochowski, M. (2011). Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych. MAZOWSZE Studia Regionalne, 6.
5.Grzeszczak, J. (1996). Tendencja kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej. Prace Geograficzne, 167. Polska Akademia Nauk.
6.Idczak, P. (2012). Identification of regio-nal peripherality by using multidimensional comparative analysis.W: A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.), Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization. Lodz: Statistical Office in Lodz.
7.Idczak, P. (2013). Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce. Warszawa: Difin.
8.Korcelli-Olejniczak, E. (2012). Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Prace Geograficzne, 235.
9.Kurian, M., McCarney, P. (red.) (2010). Peri-urban Water and Sanitation Services. Policy, Planning and Method. New York: Springer.
10.Lamb, R. (1983). The Extent and Form of Exurban Sprawl. Growth and Change, 14 (1).
11.Lisowski, A., Grochowski, M. (2008). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. W: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, I. Warszawa: MRR.
12.Mazur, M., Bański, J., Czapiewski, K., Śleszyński, P. (2015). Wiejskie obszary funkcjonalne – próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. Studia Obszarów Wiejskich, 37.
13.Monsson, Ch. (2013). Understanding the peri-urban economy: the case of Copenhagen. Regional Insights, 4, 2.
14.Mrozik, K., Idczak, P. (2015). Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42 (2).
15.OECD, 2008, Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide. Paryż: OECD.
16.Ravetz, J., Fertner, Ch., Nielsen, T.S. (2013). The Dynamics of Peri-Urbanization. W: K. Nilsson, S. Pauleit, S. Bell, C. Aalbers, T.A. Sick Nielsen, Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe. Berlin, Heidelberg: Springer- -Verlag.
17.Webster, D., Muller, L. (2009). Peri-urbanisation: zones of rural – urban transition. W: S. Sassen (red.), Human Settlement Development, 1. Oxford: Eolss Publishers.
18.Zagożdżon, A. (1988). Sieć osadnicza, zmienność i trwałość. W: B. Jałowiecki, E. Kaltenberg- Kwiatkowska (red.), Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.