Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
EWALUACJA POLITYKI SPÓJNOŚCI – ILOŚĆ VERSUS JAKOŚĆ

Autorzy: Dorota Jegorow
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: ewaluacja fundusze europejskie polityka spójności Unia Europejska
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (255-264)
Klasyfikacja JEL: E61 H23 L38 O47 R59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza prowadzonej w Polsce ewaluacji polityki spójności w wymiarze stosowanych rozwiązań systemowych i formułowanych na tym gruncie oczekiwań co do użyteczności podejmowanych działań. Polska, jako beneficjent pomocy wspólnotowej, zobligowana została do wdrożenia mechanizmów gwarantujących sprawne, prawidłowe i efektywne wydatkowanie funduszy europejskich, w tym ewaluację prowadzonych działań. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania i powołane struktury organizacyjne stały się znaczącym elementem krajowych polityk publicznych. Mimo wielu lat doświadczeń jakość prowadzonej ewaluacji należy ocenić jako fasadową. Podstawowym problemem w wymiarze operacyjnym jest niska użyteczność generowanych wyników, a w przypadku formułowanych rekomendacji brak ich wdrażania. Z kolei w wymiarze organizacyjnym problem dotyczy zarówno zamysłu badawczego, jak i koordynacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowczak, A. (2012). Stan i kierunki badań ewaluacyjnych rozwoju regionalnego w Polsce. Studia KPZK PAN, CXL (II), 247–259.
2.Górniak, J. (2009). Ewaluacja jako instrument współczesnej polityki gospodarczej. W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych (s. 13–26). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
3.Karpińska-Mizielińska, W., Smuga, T. (2015). Kierunki alokacji i wpływ interwencji unijnych na jakość zasobów pracy w przedsiębiorstwie. W: W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność (s. 85–113). Warszawa: CeDeWu.
4.Komisja Europejska (2016). Wyszukiwarka projektów EFS. Pobrano z: http://ec.europa.eu/social/esf_projects/search.cfm?lang=pl (10.04.2016).
5.Komisja Europejska (2016). Beneficjenci polityki spójności Unii Europejskiej. Pobrano z: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/beneficiaries (14.04.2016).
6.Kusideł, E. (2013). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014a). Proces ewaluacji polityki spójności w Polsce 2004–2014. Warszawa.
8.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014b). Wpływ ewaluacji na skuteczność i efektywność realizacji polityki spójności w Polsce. Dobre praktyki.
9.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015a). Ewaluacja: wyniki badań, art. z dn. 17 grudnia 2014 r. Pobrano z: http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Wyniki_badan.aspx (23.03.2016).
10.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015b). Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014–2020. Warszawa.
11.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2009). System informacji o Projektach. Pobrano z: http://www.sip.crzl.gov.pl (14.04.2016).
12.Misiąg, W. (2009). Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych. W: A. Haber M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych (s. 27–40). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
13.Rokicki, B. (2011). System monitorowania i ewaluacji polityki spójności w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3, 87–103.
14.Słodowa-Hełpa, M. (2013). Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania. Warszawa: CeDeWu.
15.Szlachta, J., Zaleski, J. (2010). Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020. Gospodarka Narodowa, 10, 37–56.
16.Woźniak, M.G. (2014). Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39 (3), 38–54.
17.Żuber, P., Bienias, S. (2008). System ewaluacji w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i wyzwania na przyszłość. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledziona (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki (s. 84–98). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.