Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
ZMIANY STRUKTURY WSPÓŁCZYNNIKA MOBILNOŚCI LOTNICZEJ SPOŁECZEŃSTWA PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Łukasz Olipra
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: transport lotniczy współczynnik mobilności lotniczej społeczeństwa tanie linie lotnicze sieciowe linie lotnicze czartery
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (265-280)
Klasyfikacja JEL: L93 O18 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rynek transportu lotniczego po akcesji Polski do Unii Europejskiej odnotował bardzo dynamiczny rozwój, wyrażający się przede wszystkim rosnącą liczbą pasażerów. Wzrost liczby pasażerów spowodował równocześnie wzrost wartości współczynnika mobilności lotniczej społeczeństwa (WML). W artykule analizie poddano zmiany struktury współczynnika mobilności lotniczej społeczeństwa w Polsce w latach 2005–2015. Na podstawie analizy autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie kto (która z wyodrębnionych grup przewoźników) odpowiada za dynamiczny rozwój rynku lotniczego w Polsce oraz weryfikuje hipotezę badawczą, że na zmiany współczynnika mobilności lotniczej społeczeństwa w Polsce po 2004 r. (wzrost) największy wpływ miał rozwój na polskim rynku przewoźników niskokosztowych. Wyniki analizy nie pozwalają na jednoznacznie pozytywną weryfikację hipotezy badawczej, chociaż oddziaływanie tanich linii lotniczych na wzrost liczby pasażerów w Polsce w badanym okresie jest znaczące i nie podlega wątpliwości. Jako metody badawcze w pracy wykorzystano podstawowe miary statystyczne oraz wnioskowanie indukcyjne. Analizę oparto na dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego (liczba pasażerów).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analizy rynku lotniczego za lata 2004–2015 (2016). Urząd Lotnictwa Cywilnego. Pobrane z: www.ulc.gov.pl (25.06.2016).
2.Augustyniak, W. (2012). Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych, praca doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
3.Banister, D. i in. (2000). European Transport Policy and Sustainable Mobility. London–New York: Routledge.
4.Cheng, C.C.S. (1994). Air Mobility. The Development of a Doctrine. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers.
5.Hazdra, R.J. (2001). Air mobility the key to the United States national security strategy. Alabama USA: Air University Press, Maxwell Air Force Base.
6.Huderek-Glapska, S. (2011). Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu, praca doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
7.IATA Fact Sheet. Industry Statistics (2007), IATA – International Air Transport Association. Pobrane z: www.iata.org (20.05.2012).
8.Ishutkina, M.A., Hansman, R.J. (2009). Analysis of the Interaction between Air Transportation and Economic Activity: A Worldwide Perspective. Report No. ICAT-2009-2, MIT International Center for Air Transportation (ICAT). Cambridge USA.
9.Jankiewicz, J., Huderek-Glapska, S. (2016). The air transport market in Central and Eastern Europe after a decade of liberalisation – Different paths of growth. Journal of Transport Geography, 50, 45–56.
10.Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2015 r. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
11.Olipra, Ł. (2008). Rynek transportu lotniczego i rozwój infrastruktury w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. W: M. Klamut (red.), Spójność czy konkurencyjność: dylemat polityki Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 19.
12.Olipra, Ł. (2011). Tanie linie lotnicze – nowa „jakość” w przewozach lotniczych w Unii Europejskiej. Ekonomia, 4 (16).
13.Owen, R.C. (2013). Air Mobility. A Brief History of the American Experience. Washington D.C.: Potomac Books, University of Nebraska.
14.Pancer-Cybulska, E. i in. (2014). Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
15.Pijet-Migoń, E. (2012). Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego nr 25. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
16.Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych (2007). Warszawa: Ministerstwo Transportu.
17.Rocznik demograficzny 2015 (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
18.Senguttuvan, P.S. (2006). Fundamentals of Air Transport Management. New Delhi: Excell Books.
19.Tłoczyński, D. (2014a). Przemiany na polskim rynku usług transportu lotniczego. Bilans 10 lat w Unii Europejskiej. W: E. Załoga, Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej (s. 247–252). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 843, Problemy Transportu i Logistyki nr 28. Szczecin.
20.Tłoczyński, D. (2014b). Accessibility jako instrument kształtowania polskiego rynku usług transportu lotniczego (s. 371–383). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 348. Wrocław.
21.Tłoczyński, D. (2016a). Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
22.Tłoczyński, D. (2016b). Mobility management in Poland’s air transport industry. International Journal of Management Cases, 18 (2).