Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zrównoważonego rozwoju

Autorzy: Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój sektor energetyczny polityka klimatyczno-energetyczna UE
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (57-68)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tematem artykułu jest zaprezentowanie najistotniejszych celów UE w polityce energetycznej do zrealizowania w perspektywie 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju państw członkowskich. Punktem wyjścia analizy jest ocena stanu sektora energetycznego w UE, bowiem cele i zadania w perspektywie 2030 wynikają z szeregu okoliczności i uwarunkowań sektora zaopatrzenia w energię. Przedstawione w opracowaniu strategiczne cele polityki klimatyczno-energetycznej UE ukazują niezbędne wyzwania dla wdrażania trwałego i zrównoważonego rozwoju w ramach analizowanego sektora będącego siłą napędową gospodarek świata.

Bibliografia

1.Chateau B., Rossetti di Valdalbero D., World and European Energy and Environment Transition Outlook, European Commission 2011.
2.European Commission, European Energy and Transport Trends to 2030, Brussels 2010.
3.Europejska Polityka Energetyczna, COM(2007) 1, 10 stycznia 2007 r.
4.Glachant J.M., Leveque F., Electricity Reform in Europe Towards a Single Energy Market, Loyola de Palacio series on European Energy Policy 2014.
5.Horodziejczyk D., Nowa polityka energetyczna UE, Studia BAS Kancelarii Sejmu nr 12: Wybrane zagadnienia społeczne i gospodarcze, Warszawa 2008.
6.http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_pl.htm.
7.http://www.geopolityka.org/.
8.Kryk B., Efektywność energetyczna w kontekście wyzwania zasobooszczędnego gospodarowania na przykładzie modernizacji budynków w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 756, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 57.
9.Kryk B., Wzrost efektywności energetycznej – istotne wyzwanie polskiej polityki energetycznej, w: Polityka Ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
10.Kryk B., Competitiveness of Economy vs. Energy Efficiency, w: Trend in the World Economy.
11.Countries and Region in the Global Economic Flows, red. J. Dudziński, H. Nakonieczna- -Kisiel, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
12.Kryk B., Kontrowersje polskiej polityki energetycznej w kontekście realizacji wymogów unijnych, „Ekonomia i Prawo” 2012, t. XI: Integracja i dezintegracja w sektorze realnym, nr 4.
13.Kryk B., Wzrost efektywności energetycznej – wyzwanie inwestycyjne dla polskiego sektora energetycznego, w: Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, t. I, red. Ł. Dymek, K. Bedrunka, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2012.
14.Leveque F., Glachant J.M., Barquin J., Holz F., Nuttall W., Security of Energy Supply In Europe Natural Gas, Nuclear and Hydrogen, Loyola de Palacio series on European Energy Policy 2014.
15.Malko J., Energetyczna strategia Unii Europejskiej. Czyżby nowe podejście do starych problemów?, Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006.
16.Morata F., Sandoval S.I., European Energy Policy, Edward Elgar, Northampton 2012.
17.Perez-Arriaga I., Regulation of the Power Sector, Loyola de Palacio series on European Energy Policy 2014.
18.Rada Europejska, Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetyczne do roku 2030, SN 79/14, 24 październik 2014 r.
19.Tatarzyński M., Polityka energetyczna Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Narodowe, Warszawa 2007.