Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Analiza strategii rozwoju transportu na rzecz redukcji emisji CO2

Autorzy: Urszula Motowidlak
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: transport transport niskoemisyjny polityka transportowa
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (69-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transport jest jednym z najtrudniejszych sektorów w zakresie kontroli emisji CO2. Pomimo postępów technologicznych w dziedzinie motoryzacji wzrost natężenia ruchu i występujące trendy w motoryzacji indywidualnej oraz styl jazdy stanowią coraz większe źródło emisji CO2 ,które powodują zmiany klimatu. Dzięki zintegrowanym planom rozwoju sektor transportu może w dużym stopniu przyczynić się do dekarbonizacji gospodarki. Rozwój tego sektora z perspektywy realizacji celów polityki klimatycznej i energetycznej wymaga zastosowania różnych działań i instrumentów, które pozwolą na zmniejszenie emisji CO2 generowanych przez ten sektor.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela 2011.
2.Energy Efficiency Policies in the Transport Sector in the EU, AEA, ODYSSE MURE project 2012.
3.Energy, Transport and Environment Indicators, Eurostat 2014.
4.Future Measures for Fuel Savings and GHG Emission Reduction of Heavy-Duty Vehicles, Heavy-Duty Vehicles’ CO2 emissions meeting, European Commission, Brussels 2015.
5.Litman T., Identifying Truly Optimal Ways to Conserve Energy and Reduce Emissions, Smart Transportation Emission Reductions 2014.
6.Logistyka jako instrument przeciwdziałania zmianom klimatu, Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, Bruksela 2010.
7.Motowidlak U., Identyfikacja potrzeb paliwowych w transporcie w aspekcie realizacji zadań przewozowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, nr 4.
8.Rynek transportu i logistyki w Polsce, ING Bank, Warszawa 2007.
9.Schroten A., Behavioural Climate Change Mitigation Options, Domain Report Transport, CE Delft 2012.
10.Towards a Resource-Efficient Transport System. TERM 2009: Indicators Tracking Transport and Environment in the European Union, EEA 2010.
11.Trends and Pprojections in Europe 2014. Tracking Progress Towards Europe’s Climate and Energy Targets for 2020, EEA 2014.
12.www.odyssee-mure.eu.
13.Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.