Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Problematyka kształtowania zrównoważonych systemów transportowych peryferyjnych obszarów miast na przykładzie dzielnicy przemysłowej metalchem w Opolu

Autorzy: Monika Paradowska
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: zrównoważony system transportowy Metalchem Opole
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (79-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemów transportowych obszarów peryferyjnych w miastach bywa niejednokrotnie trudne, na co składa się wiele przyczyn. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących poziomu zrównoważenia, w tym funkcjonalności, transportu w peryferyjnej dzielnicy przemysłowej Opola Metalchem, jak też ocena planów władz miasta co do zmian w systemie transportowym dzielnicy. Zdiagnozowane zostały główne elementy systemu transportowego oraz problemy związane z funkcjami, jakie na badanym obszarze powinien on pełnić. Następnie omówiono plany władz miasta dotyczące zmian w zagospodarowaniu dzielnicy, w tym przekształceń systemu transportowego. Ostatnia część opracowania zawiera ocenę planowanych działań władz Opola.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Defining an Environmentally Sustainable Transport System, Commission Expert Group on Transport and Environment 2000.
2.Firmy z Metalchemu biorą sprawy w swoje ręce, http://www.24opole.pl/14367,Firmy_z_Metalchemu_biora_sprawy_w_swoje_rece,wiadomosc.html.
3.Keeping Our Cities Moving. EU Research for Sustainable Urban Development and Land Use, European Commission 2004, http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/mob_move_en.pdf.
4.OECD Proceedings Towards Sustainable Transportation, The Vancouver Conference.
5.Conference highlights and overview of issues, OECD, Vancouver 1996.
6.OWI, Opolskie w Internecie, Mapy Opolskie, http://maps.opolskie.pl/ogis/Default.
7.aspx?gpw=f1b7cc34-82e3-4763-b5ac-d1b3c9aea5b2.
8.Paradowska M., Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską – przykład aglomeracji wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
9.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola, uchwała nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z 26 sierpnia 2010 r.
10.Szafranek E., Paradowska M., Klimek R., Dembicka-Niemiec A., Analiza gospodarcza oraz przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i Grotowic w tym parku przemysłowego Metalchem, opracowanie na zlecenie Urzędu M
11.Transport Research and Innovation Centre, http://www.transport-research.info/web/.
12.Uchwała nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu.