Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element monitoringu rozwoju lokalnego

Autorzy: Karol Mrozik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rozwój lokalny suburbanizacja monitoring gmina wiejska
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (149-160)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Planowanie zagospodarowania przestrzennego jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji rozwoju lokalnego przez samorządy gminne. Z kolei monitoring jest niezbędny dla skutecznego i efektywnego oddziaływania samorządu gminnego na rozwój lokalny. W artykule oceniono pokrycie planistyczne w gminach wiejskich powiatu poznańskiego. Szczegółową analizę jakościową obowiązujących mpzp uwzględniającą wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy kubaturowej stosowane w planach miejscowych, przeprowadzono dla mpzp dotyczących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ogółem 26) w obrębie geodezyjnym Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brol R., Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, PN AE we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998.
2.Foryś I., Nowak M., Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami, Poltext, Warszawa 2014.
3.Frame B., Vale R., Increasing Uptake of Low Impact Urban Design and Development: The Role of Sustainability Assessment System, „Local Environment” 2006, vol. 11, no. 3.
4.Kożuch A., Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, w: Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
5.Mrozik K., Wiśniewska A., Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania procesem suburbanizacji na terenach wiejskich na przykładzie obrębu geodezyjego Skórzewo, „Annual Set The Environment Protection” 2013, nr 15.
6.Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001.
7.Sztando A., Gminny monitoring lokalnego rozwoju gospodarczego, w: Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.
8.Sztando A., Progospodarcza polityka przestrzenna gmin, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, PN AE we Wrocławiu nr 979, Wrocław 2005.
9.Śleszyński P., Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego. Propozycja autorska, w: Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego.
10.Raport prac wykonanych w etapie I i II, PAN IGiPZ, Warszawa 2012.
11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DzU z 2003 r., nr 164, poz. 1587).
12.Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU z 20
13.Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (DzU z 2013 r., poz. 1159).
14.Śleszyński P., Górczyńska M., Deręgowska A., Zielińska B., Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2011 roku, PAN IGiPZ, Warszawa 2012.
15.Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
16.Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2015 r., poz. 199 ze zm.).
17.Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (DzU z 2010 r., nr 76, poz. 489 ze zm.).