Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej

Autorzy: Piotr Idczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Karol Mrozik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna ewaluacja ex ante analiza kosztów i korzyści zbiornik małej retencji Tulce
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (161-171)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Analiza kosztów i korzyści sprowadza się do zestawienia potencjalnych korzyści wynikających z wdrożenia określonych działań i kosztów poniesionych na ich realizacje. W efekcie uzyskuje się klarowną informację na temat adekwatności przyjętych rozwiązań pod kątem ich skuteczności w osiąganiu przyszłych oczekiwań. W tym sensie efektywność ekonomiczna jest wykorzystywana w ewaluacji ex ante, ponieważ z wyprzedzeniem wskazuje, czy planowane działania są trafne z punktu widzenia potrzeb społecznych. Uwzględnia określony kontekst społeczno-gospodarczy i identyfikuje potencjalne trudności oraz proponuje rekomendacje, co zostało pokazane na przykładzie planowej budowy zbiornika małej retencji Tulce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów – korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.
2.Drobniak A., Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
3.Evalsed. The Resource for the Evaluation of Socio-Economic Development, European Commission, Brussels 2013.
4.Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
5.Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic Appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020, European Commission, Luxembourg 2014.
6.Halama A., Ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji zbiornika retencyjnego „Słupsko”, „Studia Ekonomiczne” 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 136.
7.Kledzik R., Kropkowski M., Rzekanowski C., Żarski J., Ocena efektywności ekonomicznej nawadniania wybranych upraw polowych, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2015, nr II/1.
8.Kryk B., Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego, Wydawmictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
9.Malik K., Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego, „Studia KPZK PAN” 2011, z. 135.
10.MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry, KZGW, Warszawa 2014.
11.Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex ante, Komisja Europejska, Bruksela 2005.
12.Miłaszewski R., Metody określania kosztów środowiskowych i zasobowych spowodowanych użytkowaniem wód, „Rocznik Ochrony Środowiska” 2009, t. XI.
13.Mrozik K., Przybyła C., Problemy zarządzania zasobami wodnymi w procesie suburbanizacji na przykładzie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, „Finanse Komunalne” 2012, nr 12.
14.Olejniczak K., Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych Interreg III, Scholar, Warszawa 2008.
15.Panusiak D., Wartość środowiska w analizie kosztów i korzyści zbiorników wodnych w Polsce, „Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 1 (37).
16.Piontek F., Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych, „Rocznik Ochrony Środowiska” 1999, t. I.
17.Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska, Bruksela 2008.
18.Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, KZGW 2015.