Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Autorzy: Piotr Idczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Karol Mrozik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: suburbanizacja Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny planowanie przestrzenne gmina wiejska
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (183-194)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy dokonano identyfikacji najdynamiczniej rozwijających się gmin wiejskich w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym. Analizie poddano 10 gmin położonych w sąsiedztwie miast Bydgoszcz i Toruń, wykorzystując następujące parametry: dynamika zmian liczby ludności w latach 2004–2013, saldo migracji na 1000 osób w latach 2004–2013, przyrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2004–2013 i nowe budynki mieszkalne w latach 2004–2013. Na podstawie przeprowadzonych analiz za najdynamiczniej rozwijające się gminy uznano Białe Błota i Osielsko w powiecie bydgoskim. Dodatkowo w pracy podjęto próbę oceny planowania przestrzennego w kontekście zachodzącej suburbanizacji. W analizach wykorzystano dane statystyczne GUS oraz materiały urzędów gmin i starostw powiatowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brodowski P., Rudnicki R., Metropolia Bydgosko-Toruńska jako obszar wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych GUS w latach 1996–2011, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia” 2013, nr 44 (1).
2.Lisowski A., Grochowski M., Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, w: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
3.Markowski T., Marszał T., Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 7–8.
4.Marszałkowska M., Powstawanie obszaru metropolitalnego. Przykład Bydgoszczy i Torunia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, nr 245.
5.Mrozik K., Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
6.Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (uchwała nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 26 czerwca 2003 r.).
7.Uchwała nr 15/463/14 zarządu województwa kujawsko-pomorskiego z 8 kwietnia 2014 r.
8.w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.
9.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 1994 r., nr 89, poz. 415 ze zm.).
10.Ustawa z 27 maca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2015 r., poz. 199 ze zm.).
11.Zagożdżon A., Sieć osadnicza, zmienność i trwałość, w: Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce, red. B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
12.Załącznik do uchwały nr VII/91/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, w jego granicach administracyjnych.