Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Doświadczenia z wdrażania koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju na przykładzie sektora MMŚP w subregionie słupskim

Autorzy: Agnieszka Sałek-Imińska
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój działania proekologiczne sektor MMŚP bariery stosowania rozwiązań proekologicznych
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (195-204)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę oceny działań proekologicznych sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w subregionie słupskim na podstawie przeprowadzonych badań własnych. Wdrażanie koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju w Polsce prowadzi do coraz większego zaangażowania sektora MMŚP w podejmowaniu działań proekologicznych. Podmioty gospodarcze coraz częściej sięgają po przyjazne dla środowiska rozwiązania, zwiększając swoją energooszczędność i wydajność oraz ograniczając koszty. Prowadzi to również do uzyskania przewagi konkurencyjnej i ich rozwoju w zrównoważony sposób. Choć obserwuje się rosnący poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorstw, to u wielu badanych podmiotów stwierdzono występowanie barier w stosowaniu skutecznych rozwiązań ekologicznych zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.2050 – wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012, www.mg.gov.pl.
2.Graczyk M., Zarządzanie proekologiczne, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1999.
3.Mazur-Wierzbicka E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, www.mikroekonomia.net.
4.Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl.
5.Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627).
6.Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce – 10 lat po Rio, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.