Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju

Autorzy: Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Anna Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony aglomeracja poznańska komunikacja drogowa
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (205-218)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamiczny i wieloaspektowy proces urbanizacji gmin powiatu poznańskiego (ziemskiego) ma zasadniczy wpływ na kształt i funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego. Efektem migracji mieszkańców w granicach aglomeracji (krótko- i długookresowych) są wzrastające potrzeby transportowe. W obecnych uwarunkowaniach transportowych (brak szybkiej kolei metropolitalnej, wielu przewoźników, brak wspólnej taryfy przewozowej itd.) zaspokajane są one w pierwszej kolejności poprzez intensyfikację indywidualnej komunikacji samochodowej. W artykule podjęto próbę oceny stopnia rozwoju drogowego układu komunikacyjnego oraz jego wpływu w szczególności na istniejącą sieć osadniczą oraz środowisko przyrodnicze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beim M., Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
2.Beim M., Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. prof. UAM W. Ratajczaka, Poznań 2007.
3.Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok 2005.
4.Bródka S., Markuszewska I., Łowicki D., Powierzchnia ziemi, w: Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
5.Bul R., Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej suburbanizacji, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. T. Kaczmarka, Poznań 2013.
6.Kaczmarek T., Aglomeracja poznańska jako region badania i działania, w: Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
7.Kaczmarek T., Mikuła Ł., Poznańska ścieżka integracji metropolitalnej, w: Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010.
8.Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
9.Parysek J.J., Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej, w: Powiat poznański.
10.Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
11.P. Rosik, A. Ciechański, Propozycje wskaźników infrastruktury transportu drogowego i kolejowego, w: Wskaźniki zagospodarowania przestrzennego w gminach, red. P. Śleszyński, PAN KPZK, Warszawa 2013.
12.Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 260 ze zm.).
13.Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627).
14.Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r., nr 80, poz. 717).