Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Wycena wartości parku sołackiego w poznaniu metodą wyceny warunkowej

Autorzy: Agnieszka Sikora
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: park wartość WTA WTP
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (245-256)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było określenie wartości społecznej Parku Sołackiego w Poznaniu z wykorzystaniem metody wyceny warunkowej. Przedmiotem badań były dane uzyskane na podstawie 200 ankiet, dotyczące przede wszystkim: wysokości rekompensaty, którą byliby skłonni przyjąć ankietowani za utracenie możliwości korzystania z parku (WTA), a także kwoty, którą mogliby przeznaczyć, by nie dopuścić do degradacji środowiska przyrodniczego parku (WTP). W opracowaniu określono również cechy socjoekonomiczne ankietowanych (wiek, wykształcenie, dochód, stan cywilny). Wyniki przedstawiono za pomocą tabel i wykresów słupkowych. Badania miały charakter hipotetyczny i szacunkowy, wykazały jednak wysoką wartość społeczną Parku Sołackiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czajkowski M., Metody wyboru warunkowego i wyceny warunkowej, w: Wartości nierynkowych korzyści z lasów. Metody wyceny oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych, www.polforex.wne.uw.edu.pl.
2.Folmer H., Gabel L., Opschoor H., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
3.Eberle D.W., Hayden G.F., Critique of Contingent Valuation and Trawel Cost Methods for Valuing Natural Rsources and Ecosystems, ,,Journal of Economic Issues” 1991, no. 25 (3).
4.Georgoiu S., Metoda wyceny warunkowej, w: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, red. G. Andersen, J. Śleszyński, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
5.Gołos P., Wycena wartości ekonomicznej rekreacyjnej funkcji lasu na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Gostynińsko-Włocławskiego, rozprawa doktorska. IBL Warszawa 2001.
6.Nowacki M., Skłonność do zapłaty a cena wstępu do atrakcji turystycznej, ,,Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2009, nr 13.
7.Szumacher I., Ostaszewska K., Funkcje parków śródmiejskich w opinii przyrodników i użytkowników – przyczynek do dyskusji, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2008, t. XXVII.
8.Winpenny J.T., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.