Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane

Autorzy: Dariusz Kayzer
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Anna Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: nieruchomości niezabudowane wycena nieruchomości regresja wieloraka
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (257-267)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było wyodrębnienie czynników wpływających na wartość nieruchomości budowlanych na przykładzie gminy Dopiewo, uwzględniając walory środowiskowe i społeczno-ekonomiczne. W opracowaniu przeanalizowano materiały z lat 2009–2013 zawarte w transakcjach kupna-sprzedaży (685 transakcji), które zostały pozyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poznaniu. Wyniki analizowano przy zastosowaniu metody regresji wielorakiej. Bazując na przeprowadzonej analizie wyodrębniono czynniki, które miały największy wpływ na kształtowanie się wartości gruntów budowlanych w gminie Dopiewo. Wykazano, że tymi czynnikami były: odległość od lasów, odległość od wód oraz odległość od granic Poznania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bruce R.W., Sundell D.J., Multiple Regression Analysis: History and Applications in the Appraisal Profession, „Real Estate Appraiser” 1977, Jan/Feb.
2.Bitner A., Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości, „Acta Sci. Pol., Administratio Locorum” 2007, nr 6 (4).
3.Bitner A., O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2010, nr 12.
4.Gawroński K., Prus B., Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2005, nr 4.
5.Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W., Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości, PFSRM Warszawa 2002.
6.Parzych P., Modelowanie wartości nieruchomości zurbanizowanych, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2007, nr 15 (3–4).
7.Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Ni1 zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
8.Property Appraisal and Assessment Administration, red. J.K. Eckert, International Association of Assessing Officers, Chicago 1990.
9.Prystupa M., Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, PFSRM, Warszawa 2001.
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 sierpnia 2004 r., w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 207, poz. 2109 ze zm.).
11.Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (DzU nr 131, poz. 1092).
12.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dopiewo z 25 lutego 2013 r., uchwała nr XLIII/308/13.
13.Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.).
14.Walkowiak R., Zydroń A., Zastosowanie regresji krokowej do określenia atrybutów wpływających na wartość nieruchomości rolnych na przykładzie gminy Mosina, „Acta. Sci. Pol., Administratio Locorum” 2012, nr 11 (3).
15.Zydroń A., Walkowiak R., Analiza atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane w gminie Mosina, „Annual Set The Environment Protection” 2013, t. XV.
16.Źróbek S., Bełej M., Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości, Educaterra, Olsztyn 2000.