Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej

Autorzy: Adam P. Balcerzak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Marcin Fałdziński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Michał Bernard Pietrzak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tomas Meluzin
Brno University of Technology

Marek Zinecker
Brno University of Technology
Słowa kluczowe: powiązania między rynkami kapitałowymi model DCC-GARCH warunkowa wariancja i korelacja rynek kapitałowy Grupa Wyszehradzka
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:18 (11-28)
Klasyfikacja JEL: C58 G15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Postępująca globalizacja światowych gospodarek przyczynia się do wzrostu powiązań między rynkami kapitałowymi. W związku z tym identyfikacja powiązań między rynkamioraz analiza zmian siły tych powiązań w czasie stanowią istotną wskazówkę dla krajowych decydentów makroekonomicznych i stają się ważnym elementem zarządzania ryzykiem związanym z funkcjonowaniem rynków kapitałowych. Tym samym głównym celem prezentowanego artykułu jest analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech i Węgier. Badanie relacji pomiędzy wskazanymi rynkami zostało dodatkowo uzupełnione o analizę ich powiązań z nieodległym geograficzneg, a jednocześnie zaliczanych do wiodących w Unii Europejskiej rynkiem niemieckim. W badaniach wykorzystano model DCC-GARCH z warunkowym rozkładem t-studenta. A nalizę przeprowadzono w latach 1997-2015, co pozwala na sformułowanie wniosków odnośnie do tendencji w kształtowaniu się powiązań miedzy wybranymi rynkami, mierzonymi za pomocą warunkowych korelacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerzak, A.P. (2009a). Limitations of the National Economic Policy in the Face of Globalization Process. Olsztyn Economic Journal, 4 (2), 279–290.
2.Balcerzak, A.P. (2009b). Monetary Policy under Conditions of NAIRU “Flattening”.Olsztyn Economic Journal, 4 (1), 95–105.
3.Balcerzak, A.P. (2009c). Przegląd i wstępna ocena teoretycznych stanowisk dotyczących źródeł globalnego kryzysu gospodarczego. W: S. Antkiewicz, M. Pronobis (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu (s. 257–274). Warszawa: CeDeW.
4.Balcerzak, A.P. (2009d). Structure of Financial Systems and Development of Innovative Enterprises with High Grow Potential. Research Papers of Wrocław University of Economics – Global Challenges and Policies of the European Union-Consequences for the New Member States, 59, 30–39.
5.Bekaert, G., Wu, G. (2000). Asymmetric Volatility and Risk in Equity Markets. Review of Financial Studies, 13, 1–42.
6.Burzała, M. (2014). Wybrane metody badania efektów zarażania na rynkach kapitałowych. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
7.Burzała, M. (2015). Zmiana wartości oczekiwanej i wariancji stóp zwrotu z indeksów giełdowych w czasie kryzysu. Zarażanie czy wzajemne zależności rynków kapitałowych? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, 862, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 83–96.
8.CEE Stock Exchange Group and its Capital Markets. Budapest, Ljubljana, Prague, Vienna: CEE Stock Exchange Group. Pobrane z: http://www.ceeseg.com (10.08.2014).
9.Doman, M., Doman, R. (2009). Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej. Kraków: Wolters Kluwer.
10.Doman, M., Doman, R. (2014). Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym. Warszawa: Difin.
11.Engle, R.F. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models. Journal of Busines & Economic Statistics, 20, 339–350.
12.Engle, R.F. (2009). Anticipating Correlations a New Paradigm for Risk Management. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
13.Federation of European Securities Exchanges, Statistics & Market Research. Pobrane z: http://www.fese.eu (15.11.2015).
14.Fiszeder, P. (2009). Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
15.http://www.finance.yahoo.com (30.10.2015).
16.International Monetary Fund (2007). Global Financial Stability Report. Financial Market Turbulence Causes, Consequences, and Policies. Washington D.C.
17.Kotz, H.-H. (2007). Financial Market Integration and Monetary Policy. W: R. Tilly, P.J.J. Welfens, M. Heise (red.), 50 Years of EU Economic Dynamics Integration, Financial Markets and Innovations. Berlin, Heidelberg: Springer.
18.Osińska, M. (2006). Ekonometria finansowa. Warszawa: PWE.
19.Peterle, P. (2013). Internal Characteristics and External Factors of IPO Activities in Central and Eastern Europe: Empirical Analysis and Comparison. Working Paper. Ljubljana: Faculty of Economics of the University of Ljubljana.
20.Pritsker, M. (2001). The Channel for Financial Contagion. W: S. Claessens, K.J. Forbes (red.), International Financial Contagion: How It Spreads and How It Can Stopped. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers.
21.Przybylska-Kapuścińska, W. (2008). Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XX. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 1, 117–137.
22.Roženský, V. (2008). IPO na středoevropských akciových trzích. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd.
23.Soros, G. (2008). Nowy paradygmat rynków finansowych. Warszawa: MT Biznes.
24.Taylor, J.B. (2010). Zrozumieć kryzys finansowy. Warszawa: PWN.
25.Tetlock, P. (2007). Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market. Journal of Finance, 62 (3), 1139–1168.
26.Warsaw Stock Exchange, Fact Books 2003–2013. Pobrane z: http://www.gpw.pl/fact_books(10.08.2014).
27.World Federation of Exchanges, Statistics. Pobrane z: http://www.world-exchanges.org/(10.08.2014).