Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Ewolucja paradygmatu badań rynku nieruchomości w perspektywie ekonomii złożoności

Autorzy: Mirosław Bełej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości ekonomia złożoności paradygmat homo oeconomicus
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (29-40)
Klasyfikacja JEL: B10 B41 B50 C59 D03 R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesna debata naukowa wykazuje zasadność reorientacji ekonomii głównego nurtu w kierunku nurtów heterodoksyjnych pozwalających formułować nowe aksjologiczne,doktrynalne i metodologiczne podstawy badań rynku nieruchomości. W artykule zwrócono uwagę na proces zmiany ugruntowanych właściwości rynku nieruchomości i wyłanianie się nowych właściwości jako konsekwencji niedoświadczanych wcześniej w Polsce gwałtownych wzrostów cen w latach 2006-2007, a następnie stabilnych spadków w formie gasnących oscylacji. W opracowaniu przedstawiono koncepcję paradygmatu badań rynku nieruchomości w duchu holizmu metodologicznego promującego dualizm ekonomii ortodoksyjnej i ekonomii heterodoksyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beinhocker, E. (2006). The Origin of Wealth. Cambridge, MA: HBS Press.
2.Bełej, M. (2012). Identyfikacja współmierności trendów na rynku nieruchomości w warunkach niestabilności. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomość, 20 (2), 87–89.
3.Bełej, M. (2013). Catastrophe Theory in Explaining Price Dynamics on the Real Estate Market. Real Estate Management and Valuation, 21 (3), 51–61.
4.Bełej, M., Kulesza, S. (2013). Modeling the Real Estate Prices in Olsztyn under Instability Condition. Folia Oeconomica Stetinensia, 11 (1), 61–72. DOI: 10.2478/v10031-012-0008-7.
5.Bełej, M., Kulesza, S. (2014). The Influence of Financing on the Dynamics of Housing Process. Folia Oeconomica Stetinensi, 14 (2), 101–113. DOI: 10.1515/foli-2015-0011.
6.Belej, M., Kulesza, S. (2015). The Dynamics of Time Series of Real Estate Prices. Real Estate Management and Valuation, 23 (4), 35–43. DOI: 10.1515/remav-2015-0034.
7.Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
8.Colander, D., Holt, R., Rosser, B. (2004). The Changing Face of Mainstream Economics. Review of Political Economy, 16 (4), 485–499.
9.Fiedor, P., Hołda, A. (2015). Istota ekonofizyki. Studia Ekonomiczne, 1 (84), 108–127.
10.Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
11.Holt, R.P., Rosser, Jr, J.B., Colander, D. (2011). The Complexity Era in Economics. Review of Political Economy, 23 (3), 357–369.
12.Jakimowicz, A. (2010). Źródła niestabilności struktur rynkowych. Warszawa: PWN.
13.Kałkowski, L. (2001). Rynek Nieruchomości w Polsce. Warszawa: Twigger.
14.Kędzierski, M. (2013). Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics). Zarządzanie Publiczne, 2–3 (24–25), 90–101.
15.Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.
16.Kuhn, T.S. (1968). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: PWN.
17.Madej, Z. (2011). Paradygmaty i główny nurt w ekonomii. Ekonomista, 2, 161–182.
18.Mączyńska E. (2011). Ewolucja modeli ustroju gospodarczego – oceny, postulaty i kontrowersje. XXI Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk nt. Wyzwania dla Polski i Rosji wobec światowych zmian modelu gospodarki rynkowej. Pobrane z: http://owe2.pte.pl/pliki/2/12/polskirosyjski2011ranpan.pdf (12.06.2016).
19.Mirowski, P. (1991). More Heat Than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature’s Economics. Cambridge :Cambridge University Press.
20.Roubini, N., Mihm, S. (2010). Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance. London: Penguin.
21.Siemińska, E. (2013). Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
22.Stiglitz, J.E. (2002). Information and the Change in the Paradigm in Economics. The American Economic Review, 92 (3), 460–501.
23.Wojtyna, A. (2008). Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu? Ekonomista, 1, 9–32.