Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Analiza rynku nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem metod GIS

Autorzy: Krzysztof Gargula
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: analiza rynku nieruchomości nieruchomości lokalowe analizy przestrzenne systemy informacji geograficznej (GIS)
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (255-268)
Klasyfikacja JEL: C21 R31 R32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Często podkreśla się, że istotnym czynnikiem w procesie analizy rynku nieruchomości mieszkaniowych jest lokalizacja, jednak zazwyczaj do analiz tego czynnika nie wykorzystuje się metod analiz przestrzennych, przez co potencjał czynnika lokalizacji nieruchomości może być nie w pełni wykorzystany. Celem artykułu jest prezentacja funkcjonalności wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS) w analizie rynku nieruchomości. W opracowaniu przedstawiono metody prezentacji i analizy danych pochodzących z rynku nieruchomości. Zaprezentowano również przykład wykorzystania metod GIS, to jest metod analiz przestrzennych środowiska GIS w badaniu rynku nieruchomości lokalowych śrdmieścia Bytomia. Badanie polegało na rozpoznaniu lokalnych determinant przedstawionych w formie przestrzennej, mających wpływ na zmiany średnich cen nieruchomości (zł/m 2 ).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Basista, I. (2013). Podsystem geoinformatyczny do analizy rynku nieruchomości. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25, 33–43.
2.Branna, J., Madej, K., Będkowski, M., Serdeń, M., Sosiński, P., Luc, M. (2012). Analiza zależności pomiędzy ceną a lokalizacją nieruchomości na przykładzie Krakowa. Roczniki Geomatyki, X, 4 (54), 29–40.
3.Całka, B., Bielecka, E. (2014). Mapa średnich cen transakcyjnych mieszkań: studium przypadku pierwotnego rynku nieruchomości w Siedlcach. Roczniki Geomatyki, XII, 4 (66), 379–387.
4.Cellmer, R. (2014). Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów. Olsztyn: Wyd. UW-M.
5.Cellmer, R., Senetra, A., Szczepańska, A. (2012). Land Value Maps of Naturally Valuable Areas. Geomatics and Environmental Engineering, 6 (3), 15–24.
6.Cichociński, P. (2007). Zastosowanie metod kartograficznych i geostatystycznych do wstępnej analizy rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15 (3–4), 155–166.
7.Cichociński, P. (2010). Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki. Kraków: Wyd. AGH.
8.Cichociński, P. (2011). Porównanie metod interpolacji przestrzennej w odniesieniu do wartości nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (3), 119–131.
9.Gotlib, D. (2007). Rynek nieruchomości. W: R. Olszewski, D. Gotlib, A. Iwaniak (red.), GIS. Obszary zastosowań (s. 225–227). Warszawa: PWN.
10.Jaworska, R., Łaszkiewicz, E., Modranka, E. (2014). Wizualizacja danych przestrzennych. W: J. Suchecka (red.), Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych (s. 79–88). Warszawa: C.H. Beck.
11.Kopczewska, K. (2008). Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy. Warszawa: CeDeWu.
12.Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W. (2006). GIS. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
13.Medyńska-Gulij, B. (2015). Kartografia. Zasady i zastosowanie geowizualizacji. Warszawa: PWN.
14.Mitchell, A. (2005). The ESRI Guide to GIS Analysis. T. 2. Spatial Measurement and Statistics. Redlands: ESRI Press.
15.Polko, A. (2005). Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
16.Ratajski, L. (1989). Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Warszawa, Wrocław: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera.
17.Tobler, W. (1970). A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region. Economic Geography, 46, 234–240.
18.Trojanek, M., Konowalczuk, J., Ramian, T. (2009). Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
19.Żyszkowska, W., Spallek, W., Borowicz, D. (2012). Kartografia tematyczna. Warszawa: PWN.