Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Analiza zasad wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele dróg publicznych

Autorzy: Maria Hełdak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Agnieszka Stacherzak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Monika Płuciennik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Słowa kluczowe: wycena nieruchomości drogi publiczne odszkodowania
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (281-292)
Klasyfikacja JEL: R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje temat wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele komunikacji publicznej, pozyskiwanych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowaniai realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wyceny nieruchomości dokonuje się w związku z ustalaniem wysokości odszkodowania za tereny przejęte pod drogi publiczne. Dla realizacji celu opracowania dokonano analizy uwarunkowań prawnych towarzyszących ustalaniu wartości odszkodowania za drogi w tym szczególnym przypadku oraz wskazano najczęściej stosowane metody wyceny w toku pozyskiwania gruntów pod drogi publiczne. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi w Polsce zazwyczaj wartość rynkowa nieruchomości, ale dla części składowych jest to zwykle wartość odtworzeniowa nieruchomości. Badania ukazały najczęściej wykorzystywane podejścia stosowane w celu ustalenia wysokości odszkodowania za drogi publiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gdesz, M., Trembecka, A. (2011). Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi. Katowice: Gall.
2.Hełdak, M., Stacherzak, A., Kazak, J. (2012). Problemy realizacji ustaleń planu miejscowego w zakresie komunikacji na obszarach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2 (III), 79–88.
3.Kałuda, M. (2013). Analiza stosowanych metod wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele komunikacji publicznej. Praca magisterska wykonana na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
4.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. nr 38, poz. 454.
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. nr 207, poz. 2109, z późn. zm.
6.Śliwiński, Ł. (2011). Odszkodowanie za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (4), 191–202.
7.Trembecka, A. (2011a). Jedna decyzja zamiast pięciu. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta, 11, 39–40.
8.Trembecka, A. (2011b). Według wartości rynkowej. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta, 12, 54.
9.Trembecka, A., Kwartnik-Pruc, A. (2009). Geodezyjno-prawne problemy związane z przygotowaniem dokumentacji dla celów inwestycji drogowych na terenie Krakowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 19, 437–445.
10.Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. t.j. Dz.U. 2015, poz. 782, z późn. zm.
11.Wolanin, M. (2010). Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
12.Źróbek, S., Walacik, M. (2008). Problematyka nabywania gruntów pod budowę dróg. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 16 (1), 95.