Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Rola użytkowania wieczystego w gospodarowaniu nieruchomościami Krakowa

Autorzy: Anna Trembecka
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Słowa kluczowe: gospodarowanie nieruchomościami użytkowanie wieczyste opłaty
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (445-456)
Klasyfikacja JEL: R52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza roli użytkowania wieczystego w gospodarowaniu nieruchomościami gminy Kraków. Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie, że użytkowanie wieczyste jest istotnym źródłem dochodów gminy, pomimo iż aktualnie preferowaną formą zbywania nieruchomości jest sprzedaż prawa własności. Przedmiotem badań był proces gospodarowania nieruchomościami gminy Kraków w latach 2012-2015, szczególnie w aspekcie ustanawiania użytkowania wieczystego, a także uzyskiwanych z tego tytułu dochodów. Dokonano analizy stosowanych przez gminę form zbywania nieruchomości i ich wzajemnych relacji. Część obszaru badawczego poświęcono innym "poza opłatami rocznymi" dochodom gminy związanym z użytkowaniem wieczystym. Zbadano także strukturę gruntów Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kwartnik-Pruc, A., Trembecka, A. (2012). Użytkowanie wieczyste jako forma gospodarowania nieruchomościami publicznymi na przykładzie Miasta Krakowa. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (4), 101–109.
2.Kwartnik-Pruc, A., Trembecka, A. (2014). Wybrane problemy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na przykładzie Miasta Krakowa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 36, 317–329.
3.Uchwała nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z 7.05.2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków. Dz.Urz. Woj. Małop. 2003, nr 144, poz. 1907, z późn. zm.
4.Uchwała nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z 11.06.2008 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych. Dz.Urz. Woj. Małop. 2008, nr 566, poz. 3721, z późn. zm.
5.Ustawa z 24.06.1994 o własności lokali. t.j. Dz.U 2015, poz. 1118, z późn. zm.
6.Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. t.j. Dz.U 2014, poz. 518, z późn. zm.
7.Trembecka, A. (2015). Gospodarka nieruchomościami. Teoria i praktyka. Kraków: Wyd. AGH.
8.Trembecka, A. (2016). Dodatkowe opłaty roczne jako konsekwencja niezagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Świat Nieruchomości, 1, 17–21.
9.Źróbek, R., Kuryj, J., Kuryj-Wysocka, O. (2014). Aktualizacja opłaty rocznej a obciążenia finansowe użytkowników wieczystych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 36 (1), 514–529.