Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Komplementarność wycen nieruchomości jako zasada określania rynkowej wartości nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej

Autorzy: Jacek Zyga
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: nakłady na nieruchomość użytkowanie wieczyste opłaty adiacenckie wycena nieruchomości
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (473-484)
Klasyfikacja JEL: B49 H76
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poddano analizie problem rozliczenia nakładów na elementy urządzeń infrastruktury technicznej dokonywanego pomiędzy podmiotami publicznymi (głównie gminami) i ich partnerami wnoszącymi wkład w budowę takich urządzeń. Poprzez analizę uwarunkowań prawnych, także w ujęciu historycznym, wykazano związek procedur obejmujących rozliczanie nakładów użytkowników wieczystych na etapie aktualizowania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz procedur naliczania opłat adiacenckich w stosunku do właścicieli nieruchomości gruntowych, będących beneficjentami inwestycji mających na celu budowę urządzeń infrastruktury. Wykazano także, iż w każdej z tych procedur wycena wartości nakładów wskazanych wyżej podmiotów prywatnych (właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych) opiera się na tych samych przesłankach technicznych i ekonomicznych, a sednem prawidłowości wyceny nakładów jest każdorazowe objęcie analizą zamiany wartości całej grupy nieruchomości będącej pod wpływem analizowanych elementów infrastruktury technicznej. Tym samym wykazano niecelowość wyceny wyizolowanych nieruchomości, których wartość uległa zmianie, niezależnie od przyczyny wyceny i rodzaju procedury administracyjnej. Zasugerowano konieczność zmiany praktyki w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. nr 207, poz. 2109.
2.Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 29.04.1985. t.j. Dz.U. 1991, nr 30, poz. 127.
3.Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997. t.j. Dz.U. 2015, poz. 782.
4.Węgrzyn, G., Nikiforów, A. (2010). Problematyka zaliczania na poczet opłaty rocznej wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego. Uwagi na tle artykułu Jakuba Jana Zięty. Samorząd Terytorialny, 10, 46–66.
5.Wyrok Sądu Najwyższego z 21.04.2010, sygn. akt V CSK 356/09, opubl. LEX nr 584211.
6.Zięty, J.J. (2009). Zaliczenie nakładów poniesionych przez użytkownika na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a zaktualizowaną – wybrane aspekty. Samorząd Terytorialny, 11, 69 –77.