Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
DYNAMICZNE ZDOLNOŚCI – WZLOTY I UPADKI PARADYGMATU STRATEGII

Autorzy: Maciej Mitręga
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: dynamiczne zdolności zarządzanie strategiczne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (55-64)
Klasyfikacja JEL: M00 M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamiczne zdolności (dynamic capabilities) to jeden z najbardziej wpływowych paradygmatów współczesnego zarządzania strategicznego. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: co wyróżnia podejście dynamicznych zdolności od innych paradygmatów strategii, a także jakie są mocne i słabe strony tego podejścia. Rozważania te przeprowadzono na tle istniejącego stanu badań empirycznych na temat tego paradygmatu, a także zarzutów formułowanych pod jego adresem. Pomimo pojawiających się kontrowersji, dalsze akademickie perspektywy dla dynamicznych zdolności rysują się obiecująco.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17 (1), 99–120.
2.Bratnicki, M., Olszak, C., Kisielnicki, J. (2014). Twórczość organizacyjna i ICT jako nowa perspektywa zarządzania organizacją. Informatyka Ekonomiczna, 1, 31.
3.Cyert, R.M., March, J.G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
4.Czakon, W. (2014). Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1, 51–62.
5.Di Stefano, G., Peteraf, M., Verona, G. (2014). The Organizati onal Drivetrain: A Road to Integration of Dynamic Capabilities Research. The Academy of Management Perspectives, 28 (4), 307–327.
6.Døving, E., Gooderham, P.N. (2008). Dynamic Capabilities as Antecedents of the Scope of Related Diversifi cation: The Case of Small Firm Accountancy Practices. Strategic Management Journal, 29 (8), 841–857.
7.Drnevich, P.L., Kriauciunas, A.P. (2011). Clarifying the C onditions and Limits of the Contributions of Ordinary and Dynamic Capabilities to Rrelative Firm Performance. Strategic Management Journal, 32 (3), 254–279.
8.Eisenhardt, K.M., Martin, J.A. (2000 ). Dynamic Capabilities: What Are They? Strategic Management Journal, 21 (10–11), 1105–1121.
9.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2011). Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania. Master of Bus iness Administration, 19 (1), 95–111.
10.Konarski, R. (2014). Modele równań strukturalnych: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Kuhn, T.S. (1968). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: PWN.
12.Lakatos, I. (1976). Falsifi cation and the Methodology of Scientifi c Research Programmes. W: I. Lakatos, A. Musgrave (red.), Criticism and t he Growth of Knowledge (s. 205–259). Cambridge University Press.
13.Mitrega, M. (2006). Building Strong Relationships between Services’ Providers and Consumers: E vidence from Poland. Transformations in Business & Economics, 5 (2), 148–162.
14.Mitrega, M., Pfajfar, G. (2015 ). Business Relationship Process Management as Company Dynamic Ca pability Improving Relationship Portfolio. Industrial Marketing Management, 46 (April), 193–203.
15.Mitręga, M. (2008). Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketing u relacji na rynku B2B. Marketing i Rynek, 3, 13–19.
16.Nelson, R.R., Winter, S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: Harvard University Press.
17.Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2012). Kryterium zwinnego zakładu wytwórczego – strategiczny model biznesowy w przedsiębiorstwie wiedzy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 26 0, 314–327.
18.Pavlou, P.A., El Sawy, O.A. (2011). Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities. Decision Sciences, 42 (1), 239–273.
19.Peteraf, M., Di Stef ano, G., Verona, G. (2013). The Elephant in the Room of Dynamic Capabilities: Bringing Two Diverging Conversations Toge ther. Strategic Management Journal, 34 (12), 1389–1410.
20.Salvato, C. (2003). The Role of Micro-Strategies in the Engineering of Firm Evolution. Journal of Management Studies, 40 (1), 83–108.
21.Schumpeter, J.A. (1934 ). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Vol. 55. Transactio n Publishers.
22.Stawasz, E. (2015). Dynamiczna zdolność innowacyjna – wybrane zagadnienia. Folia Oeconomica, 4 (305).
23.Strużyna, J. (2012). Wybrane założenia polityki wynagrodzeń wspartej na relacji „dynamiczne zdolności – rutyny”. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5 (88), 89–108.
24.Teece, D.J., Pisano, G. (1994). The Dynamic Capabilitie s of Firms: An Introduction. Industrial and Corporate Change, 3 (3), 537.
25.Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strate gic Management Journal, 18 (7), 509–533.
26.Trzcieliński, S. (2011). Przedsiębiorstwo zwinne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
27.Weer awardena, J., Mort, G., Salunke, S., Knight, G., Liesch, P. (2015). The Role of the Market Sub-system and the Socio-technical Sub-system in Innovation and Firm Performance: A Dynamic Capabilities Approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 43 (2), 221–239.
28.Werne rfelt, B. (1984). A Resource-based View of the Firm. Strategic Management Journal, 5 (2), 171–180.
29.Wilden , R., Gudergan, S. (2015). The Impact of Dynamic Capabilities on Operational Marketing and Technological Capabilities: Investigating the role of Environmental Turbulence. Journal of the Academy of Marketing Science, 43 (2), 181–199.
30.Witczak , O. (2008). Budowanie związków z klientami na rynku business to business: teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu.