Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
ANALIZA PROCESOWA JAKO NARZĘDZIE DO USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

Autorzy: Katarzyna Ragin-Skorecka
Politechnika Poznańska

Filip Nowak
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: analiza procesowa usprawnienie procesów strategia zarządzania
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (77-88)
Klasyfikacja JEL: O18 P48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę związaną z mapowaniem i oceną procesów zachodzących w organizacji. Analiza procesowa pozwala wskazać potencjalne miejsca usprawnień, które stać się mogą zmiennymi wpływającymi na kształtowaną w przedsiębiorstwie strategię zarządzania. W pierwszej części wskazano ogólną metodykę poszukiwania potencjalnych miejsc do poprawy w procesach. W części drugiej opisano przebieg realizacji metodyki w wybranym przedsiębiorstwie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Briol, P. (2010). BPMN 2.0 Distilled. USA: Lulu.com.
2.Davenport, T.H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology. Harvard Business School Press.
3.Drejewicz, S. (2012). Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Gliwice: Helion.
4.Fertsch, M. (2016). Słownik terminologii logistycznej. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
5.Gabryelczyk, R., Rakowska, E. (2015). Pomiar procesów jako element oceny wdrożeń systemów IT w administracji publicznej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 36, 205–220.
6.Gawin, B., Marcinkowski, B. (2013). Symulacja procesów biznesowych. Gliwice: Helion.
7.Gierszewska, G., Romanowska, M. (1997). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
8.Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE.
9.Hammer, M. (1999). Reinżynieria i jej następstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Kasprzak, T. (2005). Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Warszawa: Difin.
11.Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1995). Zarządzanie – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Penc, J. (1994). Strategie zarządzania. Cz. I: Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Warszawa: Placet.
13.Piotrowski, M. (2013). Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja. Gliwice: Helion.
14.Shapiro, R., White, S., Bock, C. (2011). BPMN 2.0 Handbook Second Edition: Methods, Concepts, Case Studies and Standards in Business Process Modeling Notation. USA: Future Strategies Inc.
15.Silver, B. (2011). BPMN Method and Style with BPMN Implementer’s Guide. USA: Cody- -Cassidy Press.
16.Stabryła, A. (1984). Analiza systemowa procesu zarządzania. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
17.Stajniak, M. (2011). Modelowanie i symulacja w notacji BPMN jako czynnik kształtujący efektywność procesów logistycznych. Logistyka, 3, 2511–2520.
18.Stajniak, M. (2015). Mapowanie, modelowanie i symulacja wg teorii BPMN jako doskonalenie procesów transportowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, 687–698.
19.Trzcieliński, S., Adamczyk, M., Pawłowski, E. (2013). Procesowa orientacja przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
20.Wawrzyniak, B. (1998). Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
21.White, S., Miers, D. (2008). BPMN Modeling and Reference Guide. Understanding and using BPMN. USA: Future Strategies Inc.
22.Zwiech, P. (2003). Istota strategii fi rmy. W: D. Kopycińska (red.), Państwo i rynek w gospodarce (s. 251–258). Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.