Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
ZAKRES AKTYWNOŚCI PROSUMPCYJNEJ NABYWCÓW A ICH OPINIE NA TEMAT AKTYWIZUJĄCYCH DZIAŁAŃ OFERENTÓW

Autorzy: Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: nabywca prosument prosumpcja oferent
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (101-112)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę aktywności prosumpcyjnej nabywców. Zwrócono uwagę na wzrost jej znaczenia zarówno dla samych nabywców, jak i dla oferentów. Na podstawie wyników badań empirycznych zidentyfi kowano zakres form tej aktywności. Poddano także analizie zakres tych form w zależności od opinii respondentów na temat zachęcania ich do współdziałania przez oferentów. W tym celu podzielono ogół badanych na dwie grupy i przeprowadzono analizę czynnikową oddzielnie dla każdej z nich. Okazało się, że zakres form aktywności prosumpcyjnej podejmowanej przez osoby uważające, iż oferenci nie zachęcają skutecznie nabywców do współpracy, jest inny niż w przypadku osób mających odmienne zdanie. Sformułowanej hipotezy badawczej nie można więc odrzucić.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Mróz, B. (2010). Nowe trendy konsumenckie – szansa czy wyzwanie dla marketingu. W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, Warszawa: PWE.
2.Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2004). The Future of Competition: Co-Creating Unique Value with Customers. Boston: Harvard Business School Press.
3.Abdi, H., Williams, L.J. (2010). Principal Component Analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2 (4), 433–459.
4.Collins, S. (2010). Digital Fair. Prosumption and the Fair Use Defence. Journal of Consumer Culture, 10 (1), 37–55.
5.Cova, B., Dalli, D. (2009). Working Consumers: The Next Step in Marketing Theory? Marketing Theory, 9 (3), 315–339.
6.Fuchs, Ch., Schreier, M. (2011). Customer Empowerment in New Product Development. Journal of Product Innovation Management, 28 (1), 17–32.
7.Gabriel, Y., Korczynski, M., Rieder, K. (2015). Organizations and Their Consumers: Bridging Work and Consumption. Organization, 22 (5), 629–643.
8.Ritzer, G., Dean, P., Jurgenson, N. (2012). The Coming of the Age of the Prosumer. American Behavioural Scientist, 56 (4), 379–398.
9.Ritzer, G., Jurgenson, N. (2010). Production, Consumption, Prosumption. The Nature of Capitalism in the Age of the Digital Prosumer. Journal of Consumer Culture, 10 (1), 13–36.
10.Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 2 (5), 3–21.