Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP

Autorzy: Danuta Janczewska
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Marta Brzozowska
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Słowa kluczowe: MSP transfer wiedzy wiedzochłonność
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (151-160)
Klasyfikacja JEL: M19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora przedsiębiorstw. W świetle programu Horyzont 2020 głównym celem jest usprawnienie kanałów transferu wiedzy oraz zdefi niowanie oczekiwań uczestników procesu transferu wiedzy. Badania nad wiedzochłonnością sektora MSP oraz transferem wiedzy są w Polsce prowadzone sporadycznie i trudno jest jednoznacznie opisać proces dyfuzji wiedzy w obszarze przedsiębiorstw MSP. Celem referatu jest prezentacja badań nad problematyką transferu wiedzy z ośrodków wiedzy do przedsiębiorstw MSP na przykładzie fi rm MSP z województwa łódzkiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Argote, L., Ingram, P. (2000). Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 82 (1), 150 –169.
2.Białoń, L., Janczewska, D. (2007). Wiedzochłonność procesów innowacyjnych. Cz. 1. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 17 (31), 93–97.
3.Cyran, K. (2015). Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Modern Management Review, 22 (3), 23–33.
4.Janczewska, D. (2010). Podnoszenie konkurencyjności MSP poprzez transfer wiedzy z jednostek sfery nauki do zastosowań praktycznych w regionie. W: J. Wernik, K. Wołosz (red.), Szkoły wyższe w gospodarce regionów. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza Politechniki
5.Warszawskiej.
6.Janczewska, D. (2013). Logistyczno-marketingowe uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Prace Komisji Geografi i Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 221–234.
7.Łapiński, J. (2010). Źródła pochodzenia innowacji. W: A. Wilmańska (red.), Innowacyjność 2010. Warszawa: PARP.
8.Malaga, K. (2010). O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii. Warszawa: ZK PTE. Pobrane z: http://www.pte.pl/pliki/2/12/K.%20Malaga.pdf (1.09.2016).
9.Malhotra, Y., (2002), Knowledge Transfer. Pobrane z: www.yogeshmalhotra.com (1.11.2016).
10.MEECE Knowledge Transfer Strategy 2009. Pobrane z: http://www.meece.eu/kt/docs/KT_Strategy_May10.pdf (10.09.2016).
11.OECD (1996). Report The Knowledge Based Economy. Paris: OECD.
12.OSLO Manual. Podręcznik OSLO: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005). Eurostat. Wyd. 3.
13.Paulin, D., Suneson, K. (2012). Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers – Three Blurry Terms in KM. The Electronic Journal of Knowledge Management, 10 (1), 81–91. Dostępne na: www.ejkm.com.
14.Senge, P. (2012). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.UNCTAD (2014). Transfer of Technology and Knowledge Sharing for Development: Science, Technology and Innovation Issues for Developing Countries. Unctad Current Studies, Technology and Innovation, 8.
16.Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Warszawa: PARP.