Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Jakość pracy pielęgniarek w szpitalu

Autorzy: Zofia Wyszkowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: szpital jakość praca pielęgniarki
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (383-393)
Klasyfikacja JEL: H00 I10 I18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy była ocena jakości pracy pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu. Kwestionariusze ankiety opracowane na potrzeby tego badania otrzymały wszystkie zatrudnione w szpitalu pielęgniarki. Anonimowo i dobrowolnie wypełnione kwestionariusze otrzymano od 160 osób. Informacje dotyczące szpitala uzyskano z biuletynu informacji publicznej. Bazę danych założono w programie Excel. Zgromadzone dane pozwoliły na charakterystykę podstawowych cech demografi cznych pielęgniarek, poznanie motywów wyboru zawodu, ocenę relacji interpersonalnych występujących między pielęgniarkami i innymi grupami zawodowymi, ocenę wykorzystania kwalifikacji i umiejętności w miejscu pracy, ocenę fizycznego środowiska pracy, poznanie czynników demotywujących w pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cole, R.E. (2001). From Continuous Improvement to Continuous Innovation. Quality Management Journal, 8–9 (4).
2.Dahlgaard, J., Kristensen, K., Kanji, G. (2000). Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Dahlgaard, J., Kristensen, K., Kanji, G. (2007). Fundamentals of Total Quality Management. Process Analysis and Improvement. London–New York: Taylor&Francis e-library.
4.Hamrol, A., Mantura, W. (2002). Zarządzanie jakością – teoria, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Jastrzębski, W. (2011). Encyklopedia Bydgoszczy. T. 5: Medycyna. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
6.Konstytucja Rzeczypospolita Polska z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78 ,poz. 483 ze zm.
7.Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.
8.Siwiec, J. (2002). Rola jakości w służbie zdrowia. Wskaźniki jakości w praktyce medycznej. PMZ, marzec.
9.Wawak, S. (2013). Wybrane koncepcje klasyfi kacji metod zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zarządzanie, 910.
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw. Dz.U. nr 65, poz. 659, z późn. zm.
11.Sajkiewicz, A. (2004). Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność. Warszawa: Poltext.
12.Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. nr 91, poz. 410 z późn. zm.
13.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz.U. nr 133, poz.872 z późn. zm.
14.Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. Dz.U. nr 6 poz. 69 ze zm.
15.Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Dz.U. z 2009 nr 52, poz. 417 ze zm.