Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWANIA SIECI WSPARCIA INNOWACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Autorzy: Andrzej Jaki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zofia Gródek-Szostak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: innowacje wsparcie publiczne współpraca efektywność
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (21-33)
Klasyfikacja JEL: O11 O14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sieci wsparcia procesów innowacyjnych stanowią nieodłączny element zarówno międzynarodowego, jak i krajowego systemu wsparcia innowacji. Systemowe tworzenie sprzyjającego klimatu dla generowania i dyfuzji innowacji wymaga zaangażowania środków pochodzących ze źródeł publicznych, w tym funduszy strukturalnych UE. Artykuł zawiera ogólną charakterystykę wybranych sieci wsparcia innowacji wraz z charakterystyką uwarunkowań efektywności ich finansowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerowicz, L. (1997). Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja. Szkice z przełomu epok. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Chomątowski, S. (1993). Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Monografie, 115, 1–218.
3.Duraj, J. (2000). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
4.Filipiak, B. (2010). Zarządzanie finansami jako podstawa nowoczesnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 31, 43–52.
5.Godziszewski, B., Haffer, M., Stankiewicz, M.J., Sudoł, S. (2011). Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania. Warszawa: PWE.
6.Gródek, Z. (2010). Sieci informacyjne dla przedsiębiorczości – czynnik przewagi konkurencyjnej opartej na informacji. W: R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki (s. 202–211). Warszawa: Difin.
7.Grzesiak, S. (1996). Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw – aspekty prakseologiczne i ekonomiczne. W: Przedsiębiorstwo na rynku. Tom 1: Gospodarka polska w procesie transformacji systemowej (cz. 1). Materiały – Konferencje nr 17 (s. 51–63). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Guziejewska, B. (2008). Efektywność finansów samorządu terytorialnego. Gospodarka Narodowa, 5–6, 71–89.
9.Jaki, A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
10.Kozioł-Nadolna, K. (2016). Analiza wpływu środków UE na innowacyjność polskich przedsiębiorstw. W: D. Rosati, J. Wiśniewska (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce – dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej (s. 129–141). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
11.Krzyżanowski, L. (1994). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Kurnal, J. (1969). Zarys teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE.
13.Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna. Tom 1. Warszawa: PWN.
14.Mäntymäki, M., Riemer, K. (2016). Enterprise social networking: A knowledge management perspective. International Journal of Information Management, 36 (6/A), 1042–1052.
15.PARP (2008). Przedsiębiorco! Skorzystaj! Warszawa: PARP.
16.PARP (2016). Raport końcowy. Badanie klientów i usługodawców systemowej usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: PARP.
17.Piłejko, K. (1976). Prakseologia – nauka o sprawnym działaniu. Warszawa: PWN.
18.Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
19.Ratajczak-Mrozek, M. (2009). Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 7–8, 79–91.
20.Ratajczak-Mrozek, M. (2010). Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
21.Sochacka-Krysiak, H. (2009). Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. W: S. Wieteska, M. Wypych (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych (s. 191–198). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
22.Tyrańska, M. (2010). Determinants of management effectiveness. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges. Management – Development – Restructuring. Cracow: Cracow University of Economics – Foundation of the Cracow University of Economics.
23.Zieleniewski, J. (1979). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
24.Ziębicki, B. (2013). Efektywność w naukach ekonomicznych. Biuletyn Ekonomii Społecznej. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.