Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej

Autorzy: Michał Roman
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: innowacyjność turystyka gospodarka turystyczna klastry
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:16 (45-60)
Klasyfikacja JEL: Q12 Q13 Q17
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania było zaprezentowanie wpływu klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej. Klastry turystyczne, w tym na obszarach wiejskich i leśnych, odgrywają ważną rolę w aktywizacji społeczności lokalnej, regionu, państwa, a także mogą dynamizować obszar międzynarodowy. Przekształcają miejscowości w tereny turystyczne oraz zwiększają ich konkurencyjność na rynku turystycznym. Specyfika klastrów w turystyce wynika ze złożoności oferty turystycznej, uwzględniającej potrzeby odbiorców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksandrowa, A.Y. (2007). Klastry turystyczne w Rosji i za granicą. Turyzm, 17, 21–26.
2.Andersson, T., Serger, S.S., Sorvik, J., Hansson, E.W. (2004). The Cluster Policies Whitebook. The Competitiveness Institute. IKED.
3.Bogusz, M., Tomaszewski, M. (2015). Wykorzystanie środków pomocowych UE na rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2007–2013. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 402, 50–59.
4.Breschi, S., Malerba, F. (2005). Clusters, networks and innovation. New York: Oxford University Press.
5.Brodzicki, T., Szultka, S. (2002). Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, 4 (110), 45–59.
6.European Commission (2002). Regional clusters in Europe, Observatory of European SMEs.
7.Gancarczyk, M. (2010). Model schyłku i odrodzenia klastrów. Gospodarka Narodowa, 3, 1–21.
8.Gorynia, M., Jankowska, B. (2007). Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 7–8, 1–13.
9.Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
10.Götz, M. (2012). Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Poznań: Instytut Zachodni.
11.Mikołajczyk, B., Kurczewska, A., Fila, J. (2009). Klastry na świecie. Studia przypadków. Warszawa: Difin.
12.Palmen, L., Baron, M. (2008). Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych. Warszawa: PARP.
13.Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
14.Prus P. (2006). Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, 8 (1), 150–153.
15.Prus P. (2008). Rola grup producenckich w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 9 (3), 456–461.
16.Roman, M. (2009a). Inicjatywy klastrowe w agroturystyce na przykładzie Okopskiej Organizacji Turystycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 187–195.
17.Roman, M. (2009b). Klaster okopski jako przykład inicjatywy społecznej. W: I Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich (s. 91–101). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
18.Roman, M. (2013). Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej. Zarządzanie i Finanse, 1 (11), 309–320.
19.Rosenfeld, S.A. (1996). Does cooperation enhance competitiveness? Assessing the impact of interfirm collaboration. Research Policy, 25, 254–260.
20.Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat − Europa − Polska. Warszawa: PWE.
21.Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora.
22.Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin.
23.Taylor, P. (2007). Różne podejście do wpierania klastrów. Innowacje w Europie, 1, 18–19.
24.Wielewska I. (2005). Innowacje jako siła rozwojowa polskich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm województwa pomorskiego. Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, 4. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 231–240.
25.Wielewska I. (2015). Ecological investments as a necessary condition for sustainable development of agribusiness companies. Economic Science for Rural Development. Rural Development and Entrepreneurship. Proceedings of the International Scientific Conference, No 39, Latvia University of Agriculture, Jelgava 2015, 47–56.
26.Wojnicka, E. (2002). Rola klastrów innowacyjnych w Unii Europejskiej. Wspólnoty Europejskie, 5, 34–39.