Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne

Autorzy: Ryszard Borowiecki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tomasz Kusio
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: internacjonalizacja innowacje społeczne przedsiębiorczość społeczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (131-140)
Klasyfikacja JEL: F60 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule została przedstawiona problematyka innowacji społecznych w ujęciu międzynarodowym. Internacjonalizacja sprzyja dynamice innowacyjności społecznej, przy czym przedsiębiorczość w ujęciu społecznym, której rezultatem są nowatorskie rozwiązania społeczne, dynamizuje procesy umiędzynaradawiania organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Austen, A., Kotas, M. (2016). Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania strategicznego w ośrodkach pomocy społecznej w Polsce – wyniki badań empirycznych. Zarządzanie i Finanse, 14 (2/1), 45–57.
2.Batko, R., Bogacz-Wojtanowska, E. (2015). Przedsiębiorstwa społeczne – poszukiwanie tożsamości pomiędzy celami ekonomicznymi a społecznymi. Problemy Zarządzania, 13, 4 (56), 195–206.
3.Borowiecki, R., Dziura, M. (2014). From the third sector to social economy. W: R. Borowiecki, M. Dziura (red.), Third Sector. Theoretical and Empirical Approach (s. 23–51). Kraków: Cracow University of Economics.
4.Borowiecki, R., Dziura, M. (2016). Nowa Gospodarka – aspekty wiedzy i innowacji. Przegląd Organizacji, 5, 9–16.
5.Borowiecki, R., Kusio, T. (2016a). Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP. Organizacja i Kierowanie, 3 (173), 11–24.
6.Borowiecki, R., Kusio, T. (2016b). Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami. Zarządzanie i Finanse, 2/1, 71–90.
7.Gaweł, A. (2015). Orientacja przedsiębiorcza w wyjaśnianiu wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania, 13, 4 (56), 55–67.
8.Kisielnicki, J. (2016). Organizacja sieciowa jako nośnik innowacyjności. W: Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu procesami innowacyjnymi (s. 7–19). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
9.Kusio, T. (2015). Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności. Maszynopis powielany. Kraków.
10.Kusio, T. (2016). Wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności uczelni w warunkach globalizacji i inteligentnej specjalizacji regionów. Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały, 3, (2), 201–208.
11.Kusio, T., Zelek, S. (2015). Preparation to Operate the Centre for Education in Mathematics and Chemistry Business as a Result of Academic Initiatives at UJ and CUE. W: T. Kusio, M. Makowiec (red.), Entrepreneurship Management: Functioning and Development of an Organization (s. 163–174). Kraków: University of Economics.
12.Luo, J. (2015). The united innovation process: integrating science, design, and entrepreneurship as sub-processes. Journal of Design Science, 1 (1/2), 1–29. DOI: http://dx.doi.org.cambridge.han.uek.krakow.pl/10.1017/dsj.2015.2 (22.10.2016).
13.Makowiec, M., Kusio, T. (2010). Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych: wymiar krajowy i międzynarodowy. W: J. Teczke, J. Czekaj (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy (s. 59–83). Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka.
14.Matusiak, K.B. (red.) (2008). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP.
15.Nieżurowski, L., Owczarczyk-Szpakowska, G., Nieżurowska, J. (2016). Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces. Zarządzanie i Finanse, 14 (2/1), 265–277.
16.Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2014). Elastyczność w obliczu wyzwań globalnej gospodarki – kontekst dopasowania rynkowego. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej (s. 123–138). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
17.OECD (2008). The Internationalisation of Business R&D EVIDENCE, IMPACTS AND IMPLICATIONS. Paris: OECD Publishing.
18.Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warszawa: Difin.
19.Pichlak, M. (2015). Uwarunkowania procesu adaptacji innowacji w polskich organizacjach. Organizacja i Kierowanie, 2 (167), 37–49.
20.Pilarczyk-Bal, K. (2010). Rola organizacji pozarządowych w uzupełnianiu wykształcenia i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Nauka i Gospodarka, 1 (4), 11–15.
21.Siuta-Tokarska, B. (2015). Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań. Warszawa: Difin.
22.Sinclair, S., Baglioni, S. (2014). Social Innovation and Social Policy – Promises and Risks. Journal of Social Policy and Society, 13 (3), 469–476.
23.Sopińska, A., Mierzejewska, W. (2016). Otwarte innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 14 (2/1), 359–374.
24.Teczke, J., Kusio, T. (2007). Creating Entrepreneurial Attitudes Among Students and Young Graduates: Training and Counseling on Running E-Company. W: J. Teczke, T. Kusio (red.), Mikro e-firma: wspieranie przedsiębiorczości akademickiej (s. 5–12). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
25.Vasiliadis, A., Christodoulopoulou, G., Leontaraki, I., Kusio, T. (2010). Social Economy, Entrepreneurship and Certification in the Context of the EQF. Nauka i Gospodarka, 4 (7), 89–96.