Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji

Autorzy: Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński

Paweł Stępień
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: innowacje instytucje wspierania innowacji polityka rozwoju gospodarczego
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (217-228)
Klasyfikacja JEL: F21 F63 G23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono instytucjonalne formy wspierania innowacyjności występujące w Polsce. Na podstawie danych statystycznych i wnioskowania przeprowadzono diagnozę obecnego stanu innowacyjności w Polsce przez pryzmat bieżącej sytuacji gospodarczej i struktury instytucjonalnych form wspierania innowacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowski, T., Marcinkowski, M. (2004). Społeczno-psychologiczne uwarunkowania wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie. W: E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki (s. 189–199). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
2.Drucker, P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
3.Geodecki, T., Gorzelak, G., Górniak, J., Hausner, J., Mazur, S., Szlachta, J., Zaleski, J. (2012). Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
4.GUS (2015). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku. Warszawa.
5.INNPoland (2016). Serwis internetowy INNPoland. Pobrano z: http://innpoland.pl (21.11.2016).
6.Janasz, K. (2014). Ryzyko w zarządzaniu strategicznym organizacją. W: R. Borowiecki, J. Kaczmarek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych. Modele – metody – procesy (s. 89–99). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
7.Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
8.Komisja Europejska (2016). Dokument roboczy służb Komisji. Sprawozdanie krajowe – Polska 2016. Bruksela.
9.Komisja Europejska, Bank Światowy (2016). Raport Doing business.
10.Lublińska-Kasprzak, B. (2015). Potencjał innowacyjności w przedsiębiorstwach i otoczeniu społeczno-gospodarczym. Raport z badań PARP. Warszawa: PARP.
11.Łącka, I. (2013). Efektywność powiązań nauki z przemysłem w procesach innowacyjnych. Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku.
12.Mazur, R. (2015). Endogenne czynniki rozwoju przedsiębiorstw. W: R. Czaja (red.), Problemy zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej (s. 50–60). Katowice: Wydawnictwo Sophia.
13.Miciuła, I. (2016). Metodyka tworzenia indeksów innowacyjności a determinanty ich wyników. W: D. Rosati, J. Wiśniewska (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce (s. 101–112). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
14.MNiSW (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Warszawa.
15.Niezbędnik Kadry Akademickiej (2016). Instytucjonalne formy finansowego i organizacyjnego wspierania innowacyjności, nr 11 sierpień/wrzesień.
16.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
17.Stefański, M. (2008). Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne – raport z badań. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.
18.Szatkowski, K. (2016). Zarządzanie innowacjami i transferem technologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Sznyk, A., Karasek, J. (red.) (2015). Innowacje 2015. Warszawa: Instytut Innowacyjna Gospodarka
20.Szopik-Depczyńska, K. (2009). Uwarunkowania aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. W: W. Janasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej (s. 171–191). Warszawa: Difin.
21.Szuster, M. (2016). Miękkie i twarde, cz. 1. Pobrano z: http://logistyczny.com/artykul_ogo.php?.id=7279 (20.11.2016).
22.Świadek, A. (2014). Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce. Gospodarka Narodowa, 2 (276), 121–139.
23.Wiśniewska, J. (2014). Transfer technologii w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki, J. Kaczmarek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych. Modele – metody – procesy (s. 119–131). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
24.Zadura-Lichota, P. (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Raport PARP. Warszawa: PARP.