Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Stan równowagi zewnętrznej w latach 2007–2015 jako czynnik różnicujący kraje członkowskie Unii Europejskiej

Autorzy: Marek Maciejewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: bilans obrotów bieżących międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto otwartość finansowa równowaga zewnętrzna zadłużenie zagraniczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (127-140)
Klasyfikacja JEL: F32 F34 F36
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja poziomu zróżnicowania krajów UE w zakresie równowagi zewnętrznej. Przeprowadzono analizę otwartości finansowej, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, bilansu obrotów bieżących oraz wskaźników odnoszących się do poziomu zadłużenia, stabilności źródeł finansowania i aktywów rezerwowych. Zastosowano analizę skupień z wykorzystaniem metody aglomeracyjnej i k-średnich. W efekcie uzyskano jednorodne grupy krajów i wskazano na źródła ich wyodrębnienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk, I., Szczecińska, B. (2013). Zastosowanie zmiennej syntetycznej z medianą do oceny kondycji finansowej wybranych spółek akcyjnych. Folia Pomeranae Universitatis
2.Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 71, 17–26.
3.Bilewicz, E., Nakonieczna-Kisiel, H. (2016). Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81), 15–24.
4.COM (2013). Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee. Alert Mechanism Report 2014. Brussels: European Commission.
5.Czarny, E., Śledziewska, K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995–2011. Warszawa: NBP, Instytut
6.Ekonomiczny.
7.Dorosz, A. (2013). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski i wynikające z niej zagrożenia dla rozwoju gospodarczego. International Journal of Management and Economics, 37, 190–213.
8.IMF (2017a). Balance of Payments and International Investment Position Statistics. Pobrano z: http://data.imf.org (styczeń, 2017).
9.IMF (2017b). International Financial Statistics. Pobrano z: http://data.imf.org (styczeń, 2017).
10.Janicka, M. (2014). Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000–2012. International Business and Global Economy, 33, 675–686.
11.Janicka, M. (2016). Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000–2014. International Business and Global Economy, 35 (1), 357–369.
12.Knap, R., Nakonieczna-Kisiel, H. (2012). W kwestii nierównowagi zewnętrznej Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 45, 119–130.
13.Landau, S.A.S. (2002). The Intertemporal Approach to the Current Account: Evidence for Chile. Pobrano z: http://www2.udec.cl/enech2002/paper13.pdf. (styczeń, 2017).
14.Lane, P.R., Milesi-Ferretti, G.A. (2003). International Financial Integration. IMF Staff Papers, 50, 82–113.
15.Młodkowski, P. (2008). Integracja monetarna i zarządzanie rezerwami walutowymi. Gospodarka Narodowa, 9, 73–95.
16.Najlepszy, E., Sobański, K. (2010). Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się. Warszawa: PWE.
17.Obstfeld, M., Rogoff, K. (1994). The Intertemporal Approach to the Current Account. NBER Working Paper Series No. 4893. Pobrano z: http://www.nber.org/papers/w4893.pdf (styczeń, 2017).
18.Sobański, K. (2009). Uwarunkowania stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pobrano z: http://www.wbc.poznan.pl/Content/161603/S4145SobanskiKonrad.pdf (styczeń, 2017).
19.The European Parliament and the Council (2011). Regulation (EU) no 1176/2011 of the European Parliament and of the Council on the prevention and correction of macroeconomic imbalances. Official Journal of the European Union, L 306/25, 23.11.2011.
20.Wawrzyniak, D. (2015). Infrastruktura społeczno-techniczna w krajach Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna. Ekonomia Międzynarodowa, 11, 145–156.
21.Wyciślak, S. (2012). Efekt zarażania w mechanizmie rozprzestrzeniania się kryzysu. Ekonomista, 2, 243–252.
22.Zeliaś, A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.