Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Zmiany na rynku owoców i warzyw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

Autorzy: Maryla Bieniek-Majka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: owoce i warzywa rozwój rynek
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (109-119)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono kształtowanie się wartości chrakteryzujących rynek owoców i warzyw. Omówiono kształtowanie się wielkości i intensywności produkcji, wskazano relację popytowo-cenową na owoce i warzywa oraz strukturę obrotów w handlu zagranicznym. Zwrócono uwagę na fakt wpływu sytuacji politycznej, która spowodowała zachwianie na rynku owoców i warzyw w 2014 roku. Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że ostatnia dekada dla producentów owoców i warzyw była sprzyjająca, czego efektem był rozwój tego sektora.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Filipiak T., Maciejczak M., Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004–2007, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 95, z. 2, PAN, Warszawa 2008.
2.Jabłońska L., Olewnicki D., Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 3, Warszawa 2014.
3.Jakość polskich borówek jest ceniona na całym świecie, http://www.sadyogrody.pl/owoce/101/jakosc_polskich_borowek_jest_ceniona_na_calym_swiecie,521.html.
4.Kapusta F., Rynek owoców w Polsce w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej,„Ekonomia XXI Wieku” 2014, nr 3(3).
5.Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy, „Analizy Rynkowe” 2006–2014, nr 29–45.
6.Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS, Warszawa 2014