Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Rynek roślin okopowych w Polsce. Poziom, dynamika i uwarunkowania rozwoju

Autorzy: Dariusz Czakowski
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: rynek roślin okopowych rynek cukru rynek ziemniaka integracja europejska
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (147-157)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę identyfikacji dynamiki i kierunku rozwoju rynku roślin okopowych w Polsce poprzez określenie relacji zasobowo-efektywnościowych związanych z uprawą ziemniaków i buraków cukrowych. Przeprowadzone badania dotyczą lat 1994–2013. Na ich podstawie okazało się, że pomimo postępującego procesu koncentracji i specjalizacji produkcji na rynku roślin okopowych w Polsce, którego skutkiem była znacząca redukcja areału uprawnego oraz liczby plantatorów, efektywność produkcji w okresie poakcesyjnym spadała. Jedynie dzięki dopłatom przyznawanym do produkcji buraków cukrowych na tym rynku wystąpił nieznaczny wzrost wskaźnika. Potwierdza to fakt, że plantatorzy roślin okopowych funkcjonują w warunkach tzw. kieratu technologicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chotkowski J., Perspektywy produkcji ziemniaków w Polsce w opiniach przedsiębiorstw nasiennych, „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” 2008, nr 242.
2.Czyżewski A., Czyżewski B., Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa, w: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. A. Czyżewski, B. Klepacki, PTE, Warszawa 2015.
3.GUS, www.stat.gov.pl/gus
4.Hryszko K., Szajner P., Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce, IERiGŻ PIB, Warszawa 2013.
5.Klepacki B., Szymańska E., Zmiany w wykorzystaniu ziemniaków na pasze w Polsce, „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” 2008, nr 242.
6.Krzemiński M., Zmiany w handlu zagranicznym w: Rynek ziemniaka i ewolucja jego funkcjonowania oraz wpływ na proces transmisji cen, red. J. Seremak-Bulge, IERiGŻ PIB, Warszawa 2006.
7.Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2002–2005, red. A. Skarżyńska, IERiGŻ, Warszawa 2006.
8.Produkcja,koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2006–2007, red. I. Ziętek, IERiGŻ, Warszawa 2008.
9.Produkcja,koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2008–2009, red. M. Cholewa, IERiGŻ, Warszawa 2010.
10.Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2011–2012, red. I. Augustyńska-Grzymek, IERiGŻ, Warszawa 2013.
11.Rynek cukru. Stan i perspektywy, „Analizy Rynkowe” 1997–2014, nr 12–41.
12.Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy, „Analizy Rynkowe” 1997–2014, nr 12–41.
13.Skarżyńska A., Sadowska J. Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1997 roku, IERiGŻ, Warszawa 1998.
14.Stańko S., Zmiany i projekcje rozwoju na podstawowych rynkach rolnych w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
15.Szajner P., Wpływ sytuacji na rynku na krajowy rynek produktów rolno-żywnościowych,w: Monitoring rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Synteza wyników z badań, red. P. Szajner, IERiGŻ PIB, Warszawa 2014.