Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

Autorzy: Kazimierz Górka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marcin Łuszczyk
Słowa kluczowe: finanse publiczne rynek Unii Europejskiej
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (233-248)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano oceny stanu sektora finansów publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej i jego wpływu na gospodarkę. Zdaniem autorów, pomiędzy gospodarką a sektorem publicznym zachodzi sprzężenie zwrotne – szczególnie silne i widoczne w okresie recesji. Z jednej strony osłabienie gospodarcze negatywnie wpływa na kondycję budżetu, a z drugiej kryzys zadłużeniowy sektora finansów publicznych utrudnia skuteczną reakcję w okresie spadku koniunktury gospodarczej. Ponadto teoria cykli koniunkturalnych i analiza bieżących wskaźników makroekonomicznych wskazuje, że brak dyscypliny finansów publicznych może skutkować już w niedalekiej przyszłości głębokim kryzysem gospodarczym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ayres R.U., Technological Transformations and Long Waves, International Institute for Applied Systems Analisis, Laxenburg 1989.
2.Godłów-Legiędź J., Ideologia liberalna i keynesowska z perspektywy globalnego kryzysu, w: Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
3.Górka K., Światowy kryzys finansowy i gospodarczy w kształtowaniu wyzwań rozwojowych, w: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, red. P.P. Małecki, Fundacja UEK w Krakowie, Kraków 2012.
4.Górka K., Łuszczyk M., Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2013, t. 155.
5.Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
6.Korotayev A.V., Tsirel S.V., A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis, „Structure and Dynamics” 2010, nr 4(1).
7.Lechowicz K., Łuszczyk M., Zmiany standardów kształcenia w szkolnictwie zawodowym w zakresie usług w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 722, Ekonomiczne Problemy Usług nr 95, Szczecin 2012.
8.Mierzwa D., Problemy zadłużenia finansów publicznych w warunkach gospodarki globalnej (na przykładzie wybranych krajów UE), „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” 2014, nr 4(305).
9.Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku, ZUS, Warszawa 2013.
10.Zadłużenie sektora finansów publicznych IV kw/2014. Biuletyn kwartalny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2015.