Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-33
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Nowe kierunki i zjawiska w zachowaniach rynkowych polskiego społeczeństwa w XXI wieku

Autorzy: Katarzyna Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konsumpcja zachowania konsumentów polskie społeczeństwo
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (391-400)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Konsumpcja społeczeństw podlega nieustannym przemianom w wyniku oddziaływania czynników ekonomicznych, przemian politycznych czy zmian o charakterze społeczno-demograficzno-kulturowym. Indywidualnymi podmiotami konsumpcji są zarówno pojedyncze osoby – konsumenci, jak i gospodarstwa domowe. W przypadku każdego z nich działania na rynku są nastawione na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych. Na podstawie indywidualnych hierarchii potrzeb dokonuje się wyborów rynkowych dóbr i usług, podejmuje decyzje o podziale posiadanych środków pieniężnych oraz wybiera najlepsze możliwe sposoby zaspokajania potrzeb. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: W jakim kierunku zmierzają oraz jakimi nowymi zjawiskami charakteryzują się zachowania rynkowe polskich konsumentów?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aldridge A., Konsumpcja, Sic!, Warszawa 2006.
2.Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
3.Dąbrowska A., Gutkowska K., Janoś-Kresło M., Ozimek I., Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje, Difin, Warszawa 2010.
4.Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, http://www.michalstopka.pl/wp-content/uploads/2013/01/Gus-liczba-gospodarstw-domowych-spis-2011.pdf.
5.Jak się nam żyje? Materialny wymiar życia rodzin, Komunikat z badań nr 44/2014, CBOS, Warszawa 2014.
6.Janoś-Kresło M., Konsumpcja jako przesłanka rozwoju współczesnych społeczeństw, w: Konsumpcja a rozwój gospodarczy, red. A. Kusińska, IBRKiK, Warszawa 2007.
7.Jastrzębska-Smolaga H., W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
8.Kiełczewski D., Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.
9.Mróz B., Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, w: Oblicza konsumpcjonizmu, red. B. Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
10.Mróz B., Procesy globalizacji konsumpcji. Eurokonsumenci, w: Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
11.Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech, Komunikat z badań nr 34/2015, CBOS, Warszawa 2015.
12.Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf.
13.Prognoza ludności na lata 2014–2050, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Prognoza.aspx.
14.Rodzina, ach rodzina...Teczka trendów w rodzinie 4P/2015, Agencja Badawcza „4P research mix”, http://www.4prm.com/trendy/teczka_trendow_w_rodzinie_4p_2015.html .
15.Słaby T., Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa 2006.
16.Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
17.Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2013-r-,2,10.html.
18.Szulce H., Globalne trendy w konsumpcji i ich uwarunkowania, w: Konsumpcja a rozwój gospodarczy, red. A. Kusińska, IBRKiK, Warszawa 2007.
19.Windham L., Orton K., Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów, CeDeWu, Warszawa 2001.
20.Włodarczyk K., Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.