Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Próba weryfikacji modelu uppsalskiego

Autorzy: Agnieszka Kłysik-Uryszek
Uniwersytet Łódzki

Anetta Kuna-Marszałek
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: model uppsalski bezpośrednie inwestycje polskich przedsiębiorstw
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (283-295)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pierwsze dziesięciolecie uczestnictwa Polski w UE istotnie zwiększyło zainteresowanie rodzimych przedsiębiorstw podejmowaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, choć w poszczególnych województwach nie było ono równomierne. To nasuwa pytanie o motywy i cele podejmowanych inwestycji, a także o wybierane ścieżki ekspansji. Celem artykułu jest prezentacja procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w kontekście założeń uppsalskiego modelu umiędzynarodowienia. Wyniki badań potwierdzają tezę, że przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, podobnie jak przeciętnie wszystkie polskie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem firm sektora finansowego), dokonują ekspansji zgodnej z fazowym modelem uppsalskim. Ze względu na relatywnie niewielkie doświadczenie w procesach aktywnego umiędzynarodowienia dominują jak dotąd takie formy bezpośredniej obecności na rynkach zagranicznych, które powalają zwiększyć sprzedaż, czyli de facto wspierają eksport. Najpopularniejszymi kierunkami ekspansji są rynki krajów ościennych, o niewielkim dystansie psychicznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bridgewater S., The Internationalisation Process and Types of Firms, w:International Business. Theories, Policies and Practices, ed. M. Tayeb, Pearson Education, Harlow 2000.
2.Brouthers K.D., Brouthers L.E., Acquisition or greenfield startup? Institutional, cultural and transaction cost influences, „Strategic Management Journal” 2000, vol. 21(1).
3.Calof J., Beamish P.W., Adapting to foreign markets: explaining internationalization, „International Business Review” 1995, vol. 4(2).
4.CavusgilS.T., KnightG., Born Global Firms: A New International Enterprise, Business Expert Press, New York 2009.
5.Dikova D., Performance of foreign subsidiaries: Does psychic distance matter?, „International Business Review”2009, vol. 18(1).
6.Evans J., Mavondo F.T., Psychic Distance and Organizational Performance: An Empirical Examination of International Retailing Operations, „Journal of International Business Studies” 2002, vol. 33(3).
7.Fillis I., Small firm internationalisation: an investigative survey and future research directions, „Management Decision” 2001, vol. 39(9).
8.Fonfara K., Łuczak M., Przegląd podstawowych modeli internacjonalizacji firmy aspekty behawioralne, w: Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, red. K. Fonfara, PWE, Warszawa 2009.
9.Forsgren M., The Concept of Learning in the Uppsala internationalization process model: a critical review, „International Business Review” 2002, vol. 11(3).
10.Hashai N., Almor T., Gradually internationalizing ‘born global’ firms: an oxymoron?, „International Business Review” 2004, vol. 13(4).
11.Hollensen S., Global Marketing, a decision-oriented approach, Pearson Education Limited, Harlow, Essex 2004.
12.Johanson J., Mattsson L.-G., Internationalization in industrial systems – a network approach, strategies in global competition, w: The Internationalization of the Firm: A Reader, ed. P.N. Buckley, P.J. Ghauri, Academic Press, London 1993.
13.Johanson J., Vahlne J.E., The internationalization process of the firm – A model of knowledge development and increasing market commitments, „Journal of International Business Studies” 1977, vol. 8(1).
14.Johanson J., Vahlne J.-E., The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership, „Journal of International Business Studies” 2009, vol. 40(9).
15.Johanson J., Wiedersheim-Paul F., The Internationalization of the Firm – Four Swedish Cases, „The Journal of Management Studies”1975, vol. 12(3).
16.Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Psychic and geographic distance in the process of firm internationalization. Example of companies from Poland and Lodz region,„Business and Economic Horizons 2014, vol. 10(1).
17.Kogut B., Singh H., The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode, „Journal of International Business Studies”1988, vol. 19(3).
18.Möller K., Rajala A., Rise of strategic nets – New modes of value creation, „Industrial Marketing Management” 2007, vol. 36.
19.Ng S.I., Zain M., The Impacts of Network Relationships on SMEs’ Internationalization Process, „Thunderbird International Business Review” 2006, vol. 48(2).
20.Przybylska K., Znaczenie dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa 2009.
21.Reid S.. Firm Internationalization, Transaction Costs And Strategic Choice, „International Marketing Review” 1983, vol. 1(2).
22.Sharma D.D., Blomstermo A., The internationalization process of born globals: a network view, „International Business Review” 2003, vol. 12(6).
23.Vahlne J.-E., Johanson J., New technology, new business environments and new internationalization processes?, w: Critical perspectives on internationalization, ed. V. Havila, M. Forsgren, H. Håkansson, Pergamon, London 2002.