Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gmin powiatu płońskiego

Autorzy: Halina Kałuża
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jacek Kałuża
Odmet SA, Siedlce
Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna obszary wiejskie przedsiębiorczość
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (117-125)
Klasyfikacja JEL: R11 R12 R51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gazowej na obszarach wiejskich, która prowadzi do wniosku, że pomimo znacznego wzrostu w ostatnich latach inwestycji w tej dziedzinie jej stan nadal nie jest wystarczający. W opracowaniu wykorzystano dostępny materiał statystyczny Banku Danych Lokalnych GUS, zawarty w publikacjach dotyczących obszarów wiejskich w Polsce oraz literaturę przedmiotu. Celem artykułu jest analiza i ocena rozwoju przedsiębiorczości w powiecie płońskim w latach 2012–2014. Przedsiębiorczość określono przez podanie liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Poddano analizie związki korelacyjne między rozwojem infrastruktury technicznej a przedsiębiorczością na obszarach wiejskich w latach 2012–2014. W pracy zastosowano analizę korelacji liniowej Pearsona. Wyniki badań wskazują na umiarkowaną zależność między poziomem rozwoju infrastruktury technicznej a rozwojem przedsiębiorczości (r = 0,54).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych (2015). Warszawa: GUS.
2.Kamińska, W. (2006). Kształtowanie się pozarolniczej indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce. 2004. Kielce: Wydawnictwo IGiAS PAN.
3.Kamińska, W. (2004). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IGiPZ PAN.
4.Kołodziejczyk, D. (2014). Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360, 198–207.
5.Krajewski, K., Śliwa, J. (2004). Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
6.Program ochrony środowiska dla Powiatu Płońskiego na lata 2013–2017 z perspektywą do roku 2021 (2013). Urząd Gminy Płońsk.
7.Starzyńska, W. (red.) (2009). Podstawy statystyki, Warszawa: Difin.
8.Strategia Rozwoju Powiatu Płońskiego na lata 2004–2013 (2004). Urząd Gminy Płońsk.