Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Kompetencje społeczne w świetle wyników badań kapitału społecznego studentów z Polski, Litwy i Słowacji

Autorzy: Danuta Miłaszewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kompetencje społeczne kapitał społeczny badania empiryczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (149-165)
Klasyfikacja JEL: Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza kompetencji społecznych, którymi dysponują studenci zaczynający edukację ekonomiczną na poziomie uniwersyteckim, ukazanych w świetle wyników badań ankietowych kapitału społecznego tej grupy osób. Badania te stworzyły podstawę do analizy wybranych wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (Polska) w 2013 roku, Wydziału Polityki i Zarządzania Uniwersytetu Mykolo Romerio w Wilnie (Litwa) w 2014 roku oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) w 2015 roku. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Celem pierwszej części artykułu jest przegląd literatury przedmiotu na temat kompetencji społecznych. W części drugiej przedstawiono metodykę badań i charakterystykę respondentów, a część trzecią poświęcono prezentacji wyników badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Argyle, M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bacia, E. (red.) (2015). Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
3.Biermann, K.L., Welsh, J.A. (2001). Social Competence. W: J. Kagen, S. Gall (red.), Encyclopedia of Childhood and Adolescence (s. 580–587). Farmington Hills, MI: Thomson Gale Publishing. Pobrano z: htpp://www.fi ndarticles.com/p/articles/mi_g2602/is_0004/ai_2602000487?tag=content;co 1 (4.01.2017).
4.Cavell, T.A. (1990). Social Adjustment, Social Performance, and Social Skills: A Tri-Component Model of Social Competence. Journal of Clinical Child Psychology, 19 (2), 111–122.
5.Easterly, W., Ritzan, J., Woolcock M. (2006). Social Cohesion, Institutions, and Growth. CGD Working Paper, 94, August.
6.Góralska, R., Solarczyk-Szewc, H. (2012). O kompetencjach w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej dla uczenia się przez całe życie. Edukacja Dorosłych, 2, 27–41.
7.Greenspan, S. (1981). Defi ning Childhood Social Competence: A Proposed Working Model. W: B.K. Keogh (red.), Advances in Special Education (s. 1–39). T. 3. Greenwich: JAI Press.
8.Grootaert, Ch., Bastelaer, T. van (2001). Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and Recommendations from The Social Capital Initiative. Social Capital Initiative Working Paper Series. Pobrano z: www.worldbank.org/socialdevelopment (14.05.2015).
9.Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29–40.
10.Karl-Heinz, A., Lindner-Müller, C. (2012). Assessment and Development of Social Competence: Introduction to The Special Issue. Journal for Educational Research Online, 4 (1), 7–19. Pobrano z: http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/article/view/302/140(19.12.2016).
11.Lifelong Learning Programme EU (2009). RE-CHANCE: Raising Employment Chances of Social Disadvantaged Young People. Assessment Portfolio. Pobrano z: http://www.adam-europe.eu/prj/5535/prd/2/1/RECHANCE_ assessment_fi nal_en.pdf (23.12.2016).
12.Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
13.Martkowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
14.Męczkowska, A. (2003). Kompetencja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
15.Milczarek, A., Miłaszewicz, D., Nagaj, R., Szkudlarek, P., Zakrzewska, M. (2015). Social Networks as a Determinant of the Socialisation of Human Capital. Human Resources Management & Ergonomics, 9 (2), 89–103.
16.Miłaszewicz, D. (2014). Social Competence of Young Poles in the Light of the Survey on Social Capital of Students Attending the University of Szczecin (Poland). World Journal of Applied and Life Sciences, 1 (3), 14–25.
17.Miłaszewicz, D. (2016). Zaufanie jako wartość społeczna. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 259, 80–88.
18.OECD (2005). The Defi nition and Selection of Key Competences. Pobrano z: http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf (16.12.2016).
19.Partnership for 21st Century Skills (2008). 21st century Knowledge and Skills in Educator Preparation. Pobrano z: http//www.p21.org/storage/documents/aacte_p21_whitepaper2010.pdf (3.07.2017).
20.Reitz, S. (2012). Improving Social Competence via E-learning?: The Example of Human Rights Education. Frankfurt: Peter Lang, GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
21.Riggio, R.E. (1986). Assessment of Basic Social Skills. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 640–660.
22.Recommendation of The European Parliament and of The Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC).
23.Rymsza, M. (2008). Zapomniany kapitał Solidarności. Ekonomia solidarna w Polsce po 1989 roku, Więź, 4–5 (594), 26–35.
24.Sajkiewicz, A. (2001). Organizacja procesów personalnych w fi rmie. W: K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej (s. 30–42). Warszawa:
25.Poltext.
26.Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
27.Spitzberg, B.H., Cupach, W.R. (2002). Interpersonal Skills. W: H.L. Knapp, J.A. Daly (red.), Handbook of Interpersonal Communication (s. 564–611). Thousand Oaks: Sage.
28.Szołtysek, J., Jeż, R., Twaróg, S. (2015). Kompetencje społeczne w okresie kształcenia zawodowego na potrzeby logistyki społecznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 249, 11–22.
29.UNESCO (2014). Global Citizenship Education. Preparing Learners for the Challenges of the Twenty-fi rst Century. Paris. Pobrano z: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf (16.12.2016).
30.Wiszejko-Wierzbicka, D. (2012). Kompetencje społeczne – rozpoznanie i rozwój. Łódź. Pobrano z: http://projektmlodziez.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=7 (4.01.2017).
31.Woodruffe, Ch. (2003). Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników. Kraków: Ofi cyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.