Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Trwałość użytkowania zasobów naturalnych w świetle koncepcji rozwoju trwałego

Autorzy: Marcin Łuszczyk
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: trwałość zasobów rozwój trwały „mnożnik cztery”
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (99-108)
Klasyfikacja JEL: Q01 Q30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zgodnie z zasadą zachowania kapitału postuluje się, aby ogólny zapas zasobów znajdujący się na świecie nie ulegał zmniejszeniu. Wówczas będą one dostępne także dla przyszłych pokoleń. O ile w odniesieniu do kapitału pochodzenia antropogenicznego i zasobów odnawialnych regułę tę można względnie łatwo zastosować, o tyle w przypadku zasobów nieodnawialnych występują poważne trudności. Zdaniem autora rozwiązanie problemu stanowi zaproponowana w raporcie dla Klubu Rzymskiego koncepcja „mnożnika cztery”, oznaczająca czterokrotny wzrost produktywności zasobów na skutek podwojenia dobrobytu oraz dwukrotnego ograniczenia zużycia zasobów naturalnych. Idea „mnożnika cztery” jest już z powodzeniem wdrażana. W artykule przedstawiono korzyści wynikające z użytkowania energooszczędnych komputerów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. PN-87/B-02151/02.
2.Binswanger, H.Ch. (2009). Sprzeczności w koncepcji zrównoważonego rozwoju – propozycja rozwiązania. W: B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy (s. 135–145). Białystok: Wyd. WSE w Białymstoku.
3.GUS (2014). Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r. Warszawa.
4.GUS (2016a). Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014 i 2015. Warszawa.
5.GUS (2016b). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016. Warszawa.
6.IOŚ-PIB (2016). Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017. Warszawa.
7.Łakoma, A. (2011). Straty w przesyle sięgają w kraju 12 proc. energii rocznie. Pobrane z: http://www.rp.pl/artykul/649811-Straty-w-przesyle-siegaja-w-kraju-12-proc-energii-rocznie.html (30.03.2017).
8.Niewiedział, E., Niewiedział, R. (2016). Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym w ostatnim piętnastoleciu. Materiały konferencyjne VII Konferencji naukowo-technicznej pt. Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych. Poznań: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
9.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.05.2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U. 2007, nr 93, poz. 623.
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.08.2015 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Dz.U. 2015, poz. 1136.
11.Schmidt-Bleek, F. (1998). Das MIPS-Konzept – Faktor 10. München: Droemer.
12.Schmidt-Bleek, F. (1999). Ökodesign – Vom Produkt zur Dienstleistungserfüllungsmaschine. Wien: Austrian Chamber of Commerce.
13.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86, z późn. zm.
14.Weizsäcker, E.U., Lovins, A.B., Lovins, L.H. (1999), Mnożnik Cztery. Podwojony dobrobyt – dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Raport dla Klubu Rzymskiego. Toruń: Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Wyd. Rolewski.
15.Żylicz, T. (2014). Cena przyrody. Białystok: Ekonomia i Środowisko.