Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym

Autorzy: Anna Bernaciak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Arnold Bernaciak
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Marta Witkowska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: odpady zagospodarowanie odpadów regionalne instalacje przetwarzania odpadów usługi dodatkowe gospodarka o obiegu zamkniętym
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (153-164)
Klasyfikacja JEL: Q53 Q57
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) są podmiotami komercyjnymi stanowiącymi element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten podlega szeregowi regulacji prawnych oraz założeń strategicznych formułowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym. Usługi świadczone przez RIPOK są zróżnicowane zarówno pod względem ich rodzaju, jak i przestrzennej dostępności oraz kosztu. Poszczególne zakłady kształtują we własnym zakresie politykę ofertową, cenową i jakościową świadczonych usług. Wraz z całokształtem charakterystyk systemu wpływa to na efektywność gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i ma istotne znaczenie w realizacji postulatów gospodarki o obiegu zamkniętym. W obecnym kształcie funkcjonowania systemu jego kontrybucja w domykaniu obiegu gospodarowania materią i energią jest ograniczona. U podstaw tego stanu leżą przyczyny prawne, organizacyjne i finansowe, z których ostatnie są przedmiotem szczegółowych analiz w niniejszym opracowaniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersen, M.S. (2007). An Introductory Note on the Environmental Economics of the Circular Economy. Sustainability Science, 2 (1), 133–140.
2.Hoornweg, D., Bhada-Tata, P. (2012), What a Waste. A Global Review of Solid Waste Management. Urban Development Series. Knowledge Papers. Washington: The World Bank.
3.Rozporządzenie z 25.05.2012 w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. Dz.U. 2012, poz. 676.
4.Rozporządzenie z 14.12.2016 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Dz.U. 2016, poz. 2167.
5.Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29.12.2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dz.U. 2017, poz. 19.
6.Stachowicz, M. (2016). Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w teorii i praktyce. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 20 (2), 321–330.
7.Szewczyk, P., Kamińska-Borak, J. (2017). Rola RIPOK-ów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Przegląd Komunalny, 4, 88–89.
8.Ustawa z 14.12.2012 o odpadach. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1987, z późn. zm.
9.Zbroński, D. (2012). The Analysis of Changes in the Mass of Municipal Waste Resulting in Individual Voivodships. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 14 (4), 1–14.