Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Efekty strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej

Autorzy: Jan Borowiec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony strategia rozwoju zrównoważonego Unia Europejska
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (165-174)
Klasyfikacja JEL: F15 F63 Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem badań są efekty realizacji strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej. Na podstawie analizy wskaźników rozwoju zrównoważonego dokonano oceny postępu w osiąganiu celów tej strategii w poszczególnych państwach członkowskich. Z przeprowadzonych badań wynika, że efekty te są bardzo zróżnicowane w zależności od wymiarów rozwoju zrównoważonego i odpowiadającym im obszarom tematycznym, jak i państw członkowskich. Badania wskazują również na istnienie w Unii ścisłej współzależności między poziomem rozwoju gospodarczego a efektami wdrażania założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego, zwłaszcza od odniesieniu do rozwoju społecznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators (14.02.2017).
2.http://hdr.undp.org/en/data (14.02.2017).
3.Human Development Report 2015 (2015). United Nations Development Programme. New York.
4.Komisja Europejska (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
5.OECD (2011). Towards Green Growth: Monitoring Progress: OECD Indicators. Paris. Pobrane z: http://dx.org/10.1787/9789264111356-en (14.02.2017).
6.Presidency conclusions (2001). Göteborg European Council, 15–16 June.
7.Rada Unii Europejskiej (2006). Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU SDS) – Odnowiona strategia. Bruksela, 9 czerwca.
8.The World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. Oxford University Press.
9.Traktat o Unii Europejskiej (2016), Dz.U. C 202, 7.06.2016.
10.United Nations (1992). Agenda 21. Rio de Janeiro: United Nations Conference on Environment and Development, 3–14 June.
11.United Nations (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Summit 2015, New York, 25–27 September.