Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Publiczny transport zbiorowy w Gdańsku w kontekście równoważenia rozwoju miast

Autorzy: Adam Przybyłowski
Akademia Morska w Gdyni

Milena Podbielska
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój miast publiczny transport zbiorowy Gdańsk
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (253-264)
Klasyfikacja JEL: Q01 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Intensywny napływ ludności do miast przyspiesza już zintensyfikowany proces globalnej urbanizacji oraz stawia przed zarządzającymi liczne wyzwania mające na celu zrównoważenie przepływów ludności, towarów i informacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa mieszkańców. Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Gdańsku w świetle potrzeby równoważenia rozwoju współczesnych aglomeracji. Autorzy, opierając się na dostępnej literaturze źródłowej i uzyskanych danych, w pierwszej części prezentują rozwój miast w aspekcie potrzeby równoważenia mobilności miejskiej. W drugiej części publikacji przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Postawiono następującą hipotezę badawczą: publiczny transport zbiorowy w Gdańsku funkcjonuje na dobrym poziomie. Stanowi to optymistyczny prognostyk w kontekście dążenia do równoważenia rozwoju obszarów miejskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chamier-Gliszczyński, N., Krzyżyński, T. (2011). Zrównoważona mobilność w miastach. Logistyka, 3.
2.Gronau, W., Kagermeier, A. (2004). Mobility Management Outside Metropolitan Areas: Case Study From North Rhine Westphalia. Journal of Transport Geography, 12 (4).
3.Hebel, K. (2013). Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego. Gdańsk: Fundacja Rozwoju UG.
4.Kiba-Janiak, M., Cheba, K. (2011). An Assessment of Individual Transport in the Aspect of Quality of Life on the Example of Selected Medium Sized Cities. Total Logistics Management, 4.
5.Komisja Europejska (2011). Cities of Tomorrow. Challenges, Visions, Ways Forward. Bruksela.
6.Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Słownik pojęć transportowych SRT. Pobrane z: http://bip.transport.gov.pl/pl/bip (16.09.2016).
7.Pawłowska, B. (2014). Zrównoważony rozwój transportu warunkiem wzrostu dobrobytu społecznego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Logistyka, 2.
8.Podbielska, M. (2017). Uwarunkowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gdańsku. Praca magisterska. Akademia Morska w Gdyni.
9.Szołtysek, J. (2005). Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
10.Szymczak, M. (2008). Logistyka miejska. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
11.Thomas, M. (2015). Research for Tran Committee. Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions From EU Transport. Brussels: European Commission.
12.Vigar, G. (2002). The Politics of Mobility: Transport, the Environment, and Public Policy. London: Spon Press.
13.Wołek, M., Wyszomirski, O. (2012). Nowe kierunki planowania transportu w świetle doświadczeń projektu ELTIS+. Pobrane z: http://www.sape.org.pl/doc/6 (20.10.2015).
14.WUP-2014 (2017). World Urbanization Prospects, the 2014 revision. Pobrane z: http://esa.un.org/unpd/wup (14.03.2017).