Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce we Wspólnej Polityce Rolnej

Autorzy: Anna Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Janina Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: rolnictwo dopłaty bezpośrednie rozwój obszarów wiejskich polityka rolna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (279-292)
Klasyfikacja JEL: Q01 Q18 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sektor rolniczy może wpływać na rozwój zrównoważony (RZ) obszarów wiejskich zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Stąd tak ważne jest, aby realizacja polityki rolnej służyła rozwojowi gospodarczemu i poprawie jakości życia mieszkańców wsi oraz utrzymaniu świadczeń ekosystemowych obszarów wiejskich. Celem artykułu jest przedstawienie zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, a w szczególności działań PROW w zakresie uwzględniania poszczególnych ładów RZ. W pracy przeprowadzono analizę ilościową i przestrzenną danych ze sprawozdań ARiMR z lat 2004–2015 i raportów MRiRW oraz GUS.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2 (51), 11–38.
2.BDL GUS (2016).
3.Bórawski, P. (2010) PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej,
4.85, 35–42.
5.EGO S.C., MRiRW (2016). Ocena wpływu PROW 2007–2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER. Raport końcowy. Warszawa.
6.FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. (2012). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich. Raport końcowy. Warszawa
7.FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. (2016). Ocena wpływu PROW 2007–2013 na środowisko i klimat. Raport końcowy. Warszawa.
8.GUS (2016). Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r. Warszawa. Instrumenty WPR i ich reformy (2017). Dokumenty informacyjne Unii Europejskiej. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.3.pdf (11.04.2017).
9.Kłos, L. (2016). Instrumenty wspierające zachowanie zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Gospodarka regionalna i międzynarodowa, 46 (1), 25–38.
10.Kokoszko, K. (2014). Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 2014–2020. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, 166, 139–149.
11.Komunikat Komisji do Parlamenty Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. WPR do 2020 r. KOM (2010) 672 wersja ostateczna. Bruksela.
12.MRiRW (2009). Ocena ex-post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006. Raport końcowy. Warszawa.
13.MRiRW (2014). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Warszawa.
14.MRiRW (2016). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Warszawa.
15.Rozporządzenia UE nr 1303-1038/2013. Dz. U. L 347 z 20.12.2013.
16.Sprawozdanie z działalności ARIMR (2008, 2009, 2015). Warszawa: Departament Analiz i Sprawozdawczości.
17.Sprawozdanie z realizacji PROW 2007–2013 – stan na grudzień 2015, nr 9/2015. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.U. C 326 z 26.10.2012.
19.Uchwała nr 163 Rady Ministrów z 25.04.2012 w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012–2020, MP 2012, poz. 839.
20.WYG PSDB, MRiRW (2016). Ocena wpływu PROW 2007–2013 na rozwój gospodarczy Polski i konkurencyjność gospodarstw rolnych. Raport końcowy. Warszawa.