Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej”

Autorzy: Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Anna Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mateusz Iwiński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne reklama przestrzeń publiczna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (293-304)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obowiązująca od 11 września 2015 roku ustawa krajobrazowa dała gminom możliwość ustalenia zasad i warunków sytuowania reklam poprzez przyjęcie uchwały reklamowej. W gminie Kórnik uchwała taka nie została jeszcze przyjęta. W związku z tym celem niniejszego artykułu było rozpoznanie skali i zakresu występowania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej Kórnika i Bnina. Jego podstawę stanowiła inwentaryzacja oraz analiza przestrzennego rozmieszczenia reklam i szyldów na terenie tych miast. Badania przeprowadzone zostały w dniach 20 i 21 kwietnia 2016 roku. Łącznie na badanym obszarze zinwentaryzowano 99 szyldów i 294 reklamy. Najwięcej z nich znajduje się na wjeździe do miasta, przy ulicy Poznańskiej. Analizowany obszar charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem nasycenia obiektami reklamowymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blazy, R. (2003). Komercjalizacja przestrzeni publicznych. W: M. Peřinková, O. Turoň, J. Šebesta (red.), Architektura v perspectivě. Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. Století (s. 27–31). Ostrava: Gasset.
2.Komunikat Związku Pracodawców BBC. Pobrane z: https://www.bcc.org.pl/uploads/media/wniosek_BCC_do_TK_w_sprawie_ustawy_krajobrazowej.pdf (31.03.2017).
3.Listwan-Franczak, K., Franczak, P. (2015). Problematyka reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo. Przykład otoczenia Tatr. Prace Geograficzne, 142, 57–75.
4.Lorens, P., Ratajczyk-Piątkowska, E. (2008). Komercjalizacja przestrzeni – charakterystyka zjawiska. Warszawa: Urbanista.
5.Nawrocki, T. (2011). Miasta nasze a w nich… Refleksje o wpływie reklamy zewnętrznej na miejską ikonosferę. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 36, 121–140.
6.Nowak, M. (2016). Nowe narzędzia polityki przestrzennej. Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2 (46), 125–129.
7.Nowak, M., Tokarzewska, Z. (2016). Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warszawa: C.H. Beck.
8.Szczepański, P., Zydroń, A., Antkowiak, M., Kuźniar, T. (2016). Kształtowanie funkcji mieszkaniowych w politykach przestrzennych wybranych gmin w Polsce w kontekście lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczeciński, 46 (1), 381–392.
9.Ustawa z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31, z późn. zm.
10.Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2015, poz. 199, z późn. zm.
11.Ustawa z 24.04.2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Dz.U. 2015, poz. 774, z późn. zm.