Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Interpretacja wartości ekonomicznej wody w kontekście teorii oczekiwanej użyteczności

Autorzy: Anna Dubel
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Słowa kluczowe: wartość ekonomiczna zasoby wodne teoria oczekiwanej użyteczności
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (21-31)
Klasyfikacja JEL: Q01 Q20 Q25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Woda jest podstawowym składnikiem organizmów żywych na ziemi, podstawą ich żywienia, ważnym siedliskiem i zasobem wykorzystywanym w procesach produkcji. Równocześnie woda, zmieniająca stany skupienia i krążąca w przyrodzie, może stawać się niebezpiecznym żywiołem powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ich mienia i stanu ekosystemów. Dynamika zmienności ilości zasobów wodnych i sama ich ilość na danym obszarze stanowią zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów i gospodarowania. To zagrożenie manifestuje się poprzez powodzie, susze czy niedobory wody. W artykule podjęto problematykę definiowania i szacowania wartości ekonomicznej zasobu, jakim jest woda, przez pryzmat teorii oczekiwanej użyteczności. Dokonano przeglądu literatury w zakresie określania wartości ekonomicznej wody. Przedstawiono podstawowe założenia teorii oczekiwanej użyteczności oraz jej implikacje dla określania wartości ekonomicznej wody. W tym celu zidentyfikowano rodzaje użytkowników wód, dla których zdefiniowano funkcje użyteczności zgodnie z założeniami teorii oczekiwanej użyteczności. Przeprowadzono dyskusję nad możliwościami wykorzystania tych funkcji użyteczności w procesach podejmowania decyzji dotyczących zasobów wodnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allais, M. (1953). Le comportement de l’homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l’école Américaine. Econometrica, 21, 503–546.
2.Brouwer, R., Brander, L., Kuik, O., Papyrakis, E., Bateman, I. (2013). A Synthesis of Approaches to Assess and Value Ecosystem Services in the EU in the Context of TEEB. TEEB follow-up study for Europe. VU Institute for Environmental Studies.
3.Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I., Farber, S., Turner, R.K. (2014). Changes in the Global Value of Ecosystem Services. Global Environmental Change, 26, 152–158.
4.Ellsberg, D. (1961). Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms. Quarterly Journal of Economics, 75, 643–669.
5.Folmer, H., Gabel, L., Opschoor, H. (1996). Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.
6.Fromm, O. (2000). Ecological Structure and Functions of Biodiversity as Element of Its Total Economic Value. Environ. Resour. Econ., 16, 303–328.
7.GUS (2015). Ochrona Środowiska. Rocznik GUS. Warszawa.
8.Kronenberg, J. (2012). Usługi ekosystemów w miastach. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 3.
9.Kumar, P. (red.) (2010). The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations. London–Washington: Earthscan.
10.McCauley, D.J. (2006). Selling out on Nature. Nature, 443, 27–28.
11.Miłaszewski, R., Walczykiewicz, T. (2004). Wytyczne do przeprowadzenia analiz ekonomicznych w regionach wodnych dla potrzeb planów gospodarowania wodami. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, maszynopis.
12.Ministerstwo Środowiska (2015). Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, Departament Zrównoważonego Rozwoju.
13.Rekacewicz, P. (2008). FAO, Water Resources Institute. Pobrano z: http://www.unep.org/dewa/vitalwater/jpg/0221-waterstress-EN.jpg (10.04.2017).
14.Rhine 2020 (2001). Program of the Sustainable Development of the Rhine. Pobrane z: https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_en/rhein2020_e.pdf.
15.Samuelson, P. (1950). Probability and the Attempts to Measure Utility. Economic Review, 1, 167–173.
16.von Neumann, J., Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press.