Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Unijne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem znaczenia udziału Europejskiej Agencji Środowiska w jej wdrażaniu (wybrane zagadnienia)

Autorzy: Łukasz Dubiński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój prawo unijne europejska agencja środowiska
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (33-42)
Klasyfikacja JEL: K19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie pozycji prawnej zasady zrównoważonego rozwoju w prawie unijnym. Pod tym kątem poddano analizie teksty podstawowych aktów prawnych Unii Europejskiej. Natomiast, ze względu na unijny trend outsourcingu administracyjnego, polegającego na przekazywaniu zadań związanych z integracją europejską tzw. agencjom, podjęto się także rekonstrukcji znaczenia Europejskiej Agencji Środowiska we wdrażaniu konceptu zrównoważonego rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cenevska, I. (2016). The European Atomic Energy Community in the European Union Context: The ‘Outsider’ Within. Leiden–Boston: Koninklijke Brill NV.
2.Fleurke, F. (2016). EU Climate Law and Human Rights: New Prospects for Judicial Environmental Activism? W: P. Delimatsis (red.), Research Handbook on Climate Change and Trade Law (s. 375–393). Cheltenham–Northampton: Edward Elgar Publishing.
3.Hedemann-Robinson, M. (2007). Enforcement of European Union Environmental Law: Legal Issues and Challenges. Abingdon: Routledge-Cavendish.
4.Jendrośka, J. (2013). Komentarz do art. 37. W: A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz. Warszawa. Pobrano z: https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge2tambvgiydenboobqxalrsgaztonrtheyq#srodtyt5.
5.Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE 2012 C 326/391.
6.Kerschner, F., Wagner, E. (2016). Sustainability – A Long Hard Road. W: V. Mauerhofer (red.), Legal Aspects of Sustainable Development: Horizontal and Sectorial Policy Issues (s. 57–80). Cham, Heidelberg, New York, London, Dordrecht: Springer International Publishing.
7.Lombardo, M. (2010). The Charter of Fundamental Rights and the environmental policy integration principle. W: G. Di Federico (red.), The EU Charter of Fundamental Rights: From Declaration to Binding Instrument (s. 217–240). Heidelberg, New York, London, Dordrecht: Springer Science+media B.V.
8.Nowag, J. (2015). The Sky is the Limit: On Drafting of Article 11 TFEU’s Integration Obligation and its Intended Reach. W: B. Sjåfjell, A. Wiesbrock (red.), The Greening of European Business Under EU Law: Taking Article 11 TFEU Seriously (s. 15–30). Abingdon–New York: Routledge.
9.Pallemaerts, M. (2013). Developing More Sustainably. W: A. Jordan, C. Adelle (red.), Environmental Policy in the EU: Actors, institutions and processes (s. 346–366). Abingdon–New York: Routledge.
10.Płachciak, A. (2011). Geneza idei rozwoju zrównoważonego. Ekonomia, 5 (17), 231–248.
11.Richardson, D. (1997). The Politics of Sustainable Development. W: S. Baker, M. Kousis, D. Richardson, S. Young (red.), Politics of Sustainable Development, Theory, policy and practice within the European Union (s. 43–60). London–New York: Routledge.
12.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska. OJ L 126, 21.5.2009.
13.Scotford, E. (2017). Environmental Principles and the Evolution of Environmental Law. Oxford–Portland, OR: Hart Publishing.
14.Sjåfjell, B. (2015). The Role of Business Law in the Jigsaw Puzzle of Sustainability. Building Sustainable Legacies: The New Frontier of Societal Value Co-Creation, 5, 42–56.
15.Sjåfjell, B., Wiesbrock A. (2016). Why Should Public Procurement Be about Sustainability? W: B. Sjåfjell, A. Wiesbrock (red.), Sustainable Public Procurement Under EU Law: New Perspectives on the State as Stakeholder (s. 8–22). Cambridge: Cambridge University Press.
16.Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 2016/C 201/01.
17.Traktat o Unii Europejskiej. 2016/C 201/01.