Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim

Autorzy: Mateusz Iwiński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: kształtowanie ustroju rolnego rynek nieruchomości rolnych
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (165-177)
Klasyfikacja JEL: Q15 Q28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była analiza rynku nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim oraz wskazanie wpływu czynników prawnych (kolejnych nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) na kształtowanie się tego rynku. Głównym elementem podjętych prac była analiza zmian ilościowych na rynku nieruchomości rolnych: liczby transakcji, powierzchni sprzedaży w obrocie państwowym oraz ceny transakcyjnej w obrocie państwowym i prywatnym. Zmiany wskaźników analizowane były w okresie prac legislacyjnych nad kolejnymi nowelizacjami ustawy. W wyniku sporządzonych zestawień wskazano możliwość występowania zależności pomiędzy wprowadzaniem kolejnych dokumentów prawnych a zmianami na rynku nieruchomości rolnych. Wskazano zmniejszenie ilości transakcji na rynku, a także łącznej powierzchni sprzedawanych gruntów rolnych. Pomimo zmian ilościowych dokonanych transakcji, nie wykazano trwałego spadku cen, a jedynie ich wahania w okresach wprowadzania nowelizacji. Przeprowadzona analiza rynku nieruchomości rolnych i czynników prawnych pozwoliła stwierdzić, że uwarunkowania prawne negatywnie wpływają na wielkość rynku nieruchomości rolnych poprzez ograniczenie ilości zawieranych transakcji i łącznej powierzchni sprzedaży.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agencja Nieruchomości Rolnych. Pobrano z: anr.gov.pl (10.03.2017).
2.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pobrano z: arimr.gov.pl (10.03.2017).
3.BDL (2017). Pobrano z: bdl.stat.gov.pl (10.03.2017).
4.Beim, M. (2007). Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5.Bieluk, J. (2016). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
6.Gazeta Prawna (2016). Pobrano z: gazetaprawna.pl (10.03.2017).
7.Jeżyńska, B., Pastuszko, R. (2012). Ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi po 2016 roku. Warszawa: Kancelaria Senatu.
8.Korzycka, M. (2016). Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą. Warszawa: Kancelaria Senatu.
9.Matys, J. (2015). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – uwagi ogólne. Studia Iuridica Agraria, XIII, 199–216.
10.Opinia do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (2015). Druk sejmowy nr 966.
11.PPR (2015). Pobrano z: ppr.pl (10.03.2017).
12.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. nr 38, poz. 454.
13.Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. nr 107, poz. 464.
14.Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. nr 64, poz. 592.
15.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. nr 0, poz. 1433.
16.Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. poz. 585.
17.Uzasadnienie projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Druk sejmowy nr 3109. Pobrano z: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3109 (10.03.2017).