Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Kraje BRICS i Grupy Wyszehradzkiej w międzynarodowym handlu towarami wysokiej techniki – analiza porównawcza

Autorzy: Marcin Gryczka
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: eksport towary wysokiej techniki przewagi komparatywne
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:15 (181-195)
Klasyfikacja JEL: F19 F23 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ustosunkowanie się do tezy o rosnącej roli krajów BRICS i Grupy Wyszehradzkiej w międzynarodowym handlu wyrobami wysokiej techniki w latach 2000–2016. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w badanym okresie większość krajów nie tylko nie poprawiła swojej pozycji w handlu towarami wysokiej techniki, ale często znacznie ją pogorszyła. W krajach BRICS jedyny wyjątek stanowiły Chiny, natomiast kraje V4 jako całość nie zwiększyły swojego znaczenia w międzynarodowym handlu towarami analizowanej grupy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brewer, T.L., Young, S. (2009). Multilateral Institutions and Policies: Implications for Multinational Business Strategy. W: A.M. Rugman (red.), The Oxford Handbook of International Business. New York: Oxford University Press.
2.Dicken, P. (2011). Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. London: SAGE Publications Ltd.
3.Dunning, J.H. (2009). The Key Literature on IB Activities: 1960–2006. W: A.M. Rugman (red.), The Oxford Handbook of International Business. New York: Oxford University Press.
4.Fagerberg, J. (1996). Technology and Competitiveness. Oxford Review of Economic Policy, 3 (12).
5.Hobday, M.G. (1995). Innovation in East Asia: The Challenge to Japan. Cheltenham: Edward Elgar.
6.Jahn, J. (2016). Eksport wyrobów wysokiej techniki w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 416.
7.Kawecka-Wyrzykowska, E., Ambroziak, Ł., Molendowski, E., Polan, W. (2017). Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Krugman, P. (1991). Geography and Trade. Cambridge: MIT Press.
9.Lall, S. (1999). India’s manufactured exports: comparative structure and prospects. World Development, 10 (27).
10.Lall, S. (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985–98. Oxford Development Studies, 3 (28).
11.Lall, S., Albaladejo, M. (2004). China’s Competitive Performance: A Threat to East Asian Manufactured Exports? World Development, 9 (32).
12.Meri, T. (2008). Trade in high-tech products. Science and Technology, 7.
13.Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
14.Mroczek, W. (2017). Udział dóbr wysokiej techniki w eksporcie Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej. Unia Europejska.pl, 2 (243).
15.Nakonieczna-Kisiel, H. (2010). Makroekonomiczne aspekty handlu międzynarodowego. W: J. Dudziński (red.), Podstawy handlu zagranicznego. Warszawa: Difin.
16.Naughton, B. (2007). The Chinese Economy: Transitions and Growth. Cambridge: MIT Press.
17.Patibandla, M., Petersen, B. (2002). Role of Transnational Corporations in the Evolution of a High-Tech Industry: The Case of India’s Software Industry. World Development, 30 (9).
18.Świdurska, A. (2009). Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13.
19.Weresa, M.A. (2002). Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
20.Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.