Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018

Rok wydania:2018

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej jako przykład integracji gospodarczej w Afryce

14 (9-22) Eric Ambukita Więcej
2.

Analiza wybranych wskaźników bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście zrównoważonego rozwoju

13 (23-35) Anna Czech Więcej
3.

Kirgiski syndrom MIRAB

16 (37-52) Michał Jasiński Więcej
4.

Wczesna internacjonalizacja jako warunek sukcesu rynkowego start-upów

12 (53-64) Marek Maciejewski Więcej
5.

Równoważność wymogów w regulacjach bankowych Unii Europejskiej – koncepcja i znaczenie

10 (65-74) Alina Szypulewska-Porczyńska Więcej
6.

Bilans handlowy a strategia rozwoju otwartego. Przypadek Chin

12 (75-86) Kazimierz Starzyk Więcej
7.

Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów Fair Trade

13 (87-99) Wojciech Zysk Więcej
8.

Kultura jako źródło soft power państwa

15 (101-115) Monika Znojek Więcej
9.

Potencjalny wpływ Umowy o partnerstwie gospodarczym UE–Japonia na polski handel rolno-spożywczy z Japonią

13 (117-129) Łukasz Ambroziak Więcej
10.

Przepływy kapitału zagranicznego w krajach rozwijających się w latach 2009–2016

12 (131-142) Ewa Bilewicz Więcej
11.

Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-spożywczego Polski

13 (143-155) Małgorzata Bułkowska Więcej
12.

Cena i wolumen jako czynniki eksportu w XXI wieku (na przykładzie wybranych krajów Azji)

12 (157-168) Jerzy Dudziński Więcej
13.

Przewaga komparatywna Polski w obrotach z zagranicą z perspektywy mierzenia handlu wartością dodaną

12 (169-180) Małgorzata Fronczek Więcej
14.

Kraje BRICS i Grupy Wyszehradzkiej w międzynarodowym handlu towarami wysokiej techniki – analiza porównawcza

15 (181-195) Marcin Gryczka Więcej
15.

Działania sektora bankowego i instytucji publicznych w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

11 (197-207) Marta Jakubowska Więcej
16.

Żywność funkcjonalna na rynku światowym

12 (209-220) Teresa Korbutowicz Więcej
17.

Starzenie się ludności a międzynarodowe przepływy kapitału. Implikacje dla Polski

17 (221-237) Renata Knap Więcej
18.

Fenomen walut wirtualnych – szanse i zagrożenia dla finansów międzynarodowych

11 (239-249) Marcin Łuszczyk, Michał Łuszczyk Więcej
19.

Handel wewnątrzgałęziowy pomiędzy Polską a Niemcami w przemyśle motoryzacyjnym

11 (251-261) Michał Moczulski Więcej
20.

Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004–2017

17 (263-279) Edward Molendowski, Małgorzata Snarska Więcej
21.

Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce

14 (281-294) Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej
22.

The transition process of Vietnam’s trade policy from closed economy to “servicification” economy


(Ewolucja polityki handlowej Wietnamu od gospodarki zamkniętej do gospodarki zorientowanej na usługi)
16 (295-310) Nguyen Bich Ngoc Więcej
23.

Foreign direct investment in Vietnam after ten years of WTO accession: trends and opportunities


(Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wietnamie po 10 latach od akcesji do WTO. Tendencje i szanse)
12 (311-322) Phung Thanh Quang Więcej
24.

Rola instrumentów płatności natychmiastowych w bankowych rozliczeniach pieniężnych w Polsce

13 (323-335) Michał Polasik, Dominik Sadłakowski Więcej
25.

Zmiany w przekazach migrantów w krajach rozwijających się

11 (337-347) Joanna Staśkiewicz Więcej
26.

Wpływ reklamy internetowej na decyzje zakupowe w Polsce i Wielkiej Brytanii. Analiza komparatywna

15 (349-363) Katarzyna Szalonka, Agnieszka Sadowa Więcej
27.

Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty regionalne, red. M. Kokocimska, M. Puziak, Delfin SA, Warszawa 2018

4 (365-368) Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej