Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce

Autorzy: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) motywy lokalizacji ZIB struktura regionalna ZIB w Polsce
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:14 (281-294)
Klasyfikacja JEL: F21 F23 F43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie regionalnej struktury zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) w Polsce oraz kształtujących ją uwarunkowań. Badania oparto na wskaźnikach dynamiki i struktury ZIB w poszczególnych województwach, wskaźnikach ilustrujących najważniejsze rynkowe i zasobowe motywy podejmowania działalności przez inwestorów zagranicznych oraz współczynnikach korelacji. Z analizy związków liniowych wynika, że wśród motywów rynkowych silną zależność liniową z lokalizacją ZIB odnotowano w tych województwach, które charakteryzowały się dużym i chłonnym rynkiem zbytu, a wśród motywów zasobowych – tanią i wydajną siłę roboczą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski (2016). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
2.Dunning, J.H. (2006). Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business. Transnational Corporation, 1 (15).
3.GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym (za odpowiednie lata). Warszawa (za odpowiednie lata).
4.Heller, J., Warżała, R. (2005). Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Ekonomista, 6.
5.Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: TNOiK.
6.Kola, M., Kuzel, M. (2007). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na gruncie teorii ścieżki inwestycyjno-rozwojowej. W: W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw i regionów. Toruń: UMK.
7.Lizińska, W. (2012). Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Olsztyn: Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
8.Michalik, M. (2010). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W: M. Maciejewski, S. Wydymus (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
9.Przybylska, K. (2001). Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Kraków: Akademia Ekonomiczna.
10.Przychodzeń, W. (2017). Czynniki warunkujące napływ BIZ w Polsce w latach 1990–2011. Pobrane z: www.kozminski.edu.pl (12.10.2017).
11.Stawicka, M. (2007). Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Warszawa: CeDeWu.
12.Starzyńska, W. (2004). Podstawy statystyki. Warszawa: Difin.
13.Wawrzyniak, D. (2010). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Gospodarka Narodowa, 4.
14.Wawrzyniak, D. (2014). Klimat inwestycyjny a wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej. Ekonomista, 5.
15.Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.