Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Popegeerowskie powiaty – prekariat w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Danuta Kopycińska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: rynek pracy bezrobocie prekariat
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (185-196)
Klasyfikacja JEL: J21 J23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Funkcjonujące w aktualnym składzie województwo zachodniopomorskie zostało utworzone w 2002 roku. Dużą jego część stanowiły powiaty należące do zlikwidowanych w 1991 roku państwowych gospodarstw rolnych i notujące masowe bezrobocie. Sytuacja spowodowała, że już w chwili startu województwa prawie połowa jego powiatów notowała najwyższą stopę bezrobocia w Polsce. Celem niniejszego opracowania jest ocena skuteczności zastosowanych rozwiązań do likwidacji lub ograniczenia popegeerowskiego bezrobocia w województwie zachodniopomorskim. Okresem badawczym były lata 2002–2017.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BDL (2003–2018). Bank Danych Lokalnych. Rynek pracy 2003–2018. Dane podgrup. Pobrano z: http/stat.gov.pl/bd/app/ (3.02.2018).
2.Domański, H. (1998). Polska „underclass”? Wiadomości Kulturalne, 7.
3.Halamska, M. (2001). Wieś popegeerowska między adaptacją i marginalizacją. W: I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków (s. 197–218). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
4.Kaczyńska-Butrym, Z. (red.) (2001). Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
5.Kopycińska, D. (2014). Cienie transformacji – popegeerowskie bezrobocie. W: B. Borkowska (red.), 25 lat gospodarki rynkowej w Polsce (s. 45–59). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6.Kopycińska, D., Kryńska, E. (2016). The precariat in the labour market in Poland – social and economic aspect. Journal of International Studies, 2 (9), 79–89.
7.Mycielska, D. (1966). Problemy życiowe pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Kultura i Społeczeństwo, 3.
8.Niedzielski, E. (2001). Marginalizacja środowisk popegeerowskich – przejściowe zjawisko czy trwały proces. W: E. Niedzielski, R. Kisiel (red.), Środowisko popegeerowskie – analiza stanu. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
9.Obwieszczenie (1995). Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. DzU 1995, nr 57, poz. 299.
10.Obwieszczenie (2017). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. DzU 2017, poz. 1065.
11.Psyk-Piotrowska, E. (1998). Bezrobocie i pauperyzacja środowisk dawnych PGR w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 3.
12.Psyk-Piotrowska, E. (2004). Społeczne konsekwencje przekształceń własnościowych w rolnictwie państwowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Smoczyński, W. (2011). Prekariusze wszystkich krajów. Polityka, 16.09.2011.
14.Sowa, J. (2010). Prekariat – proletariat epoki globalizacji. W: J. Sokołowska (red.), Robotnicy opuszczają miejsca pracy (s. 106–109). Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.
15.Standing, G. (2011). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Tarkowska, E. (2000). Bieda popegeerowska. W: E. Tarkowska (red.), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce. Warszawa: Instytut Filozofi i i Socjologii PAN.
17.Urbański, J. (2014). Prekariat i nowa walka klas. Warszawa: Książka i Prasa.
18.Ustawa (1991). Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. DzU 1991, nr 107, poz. 464.
19.Ustawa (2004). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. DzU nr 99, poz. 1001.
20.Wilkin, J. (1998). Przekształcenie państwowych gospodarstw rolnych – proces racjonalizacji i marginalizacji. W: B. Fedyszuk-Radziejewski (red.), Wieloobszarowe gospodarstwa rolne ich załogi i nowi gospodarze (s. 43–55). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
21.Wyszkowska, Z. (2001). Opinie mieszkańców osiedli popegerowskich o swojej sytuacji socjalnej. W: E. Niedzielski, R. Kisiel (red.), Środowiska popegeerowskie – analiza stanu (s. 99–110). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.